nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2017 Nederlands Limburg staat afschieten bevers toe

De Nederlandse provincie Limburg staat onder bepaalde voorwaarden het doden van bevers, een beschermde diersoort, weer toe en hoopt op die manier een eind te maken aan overlast door de dieren. In de waterrijke gebieden van Limburg is er sprake van een gezonde en groeiende populatie van meer dan 600 bevers. Om de bevers een geschikte leefomgeving te bieden en de schade te beperken, werd een nieuw faunabeheerplan opgesteld.

Met een nieuw faunabeheerplan wil de Nederlandse provincie Limburg ervoor zorgen dat de toekomst van de bever gewaarborgd wordt en tegelijk de schade en overlast die de dieren aanrichten wordt beperkt. Midden vorige eeuw was de bever uitgestorven in Limburg. Na een voorzichtige terugkeer eind jaren negentig zijn er tussen 2001 en 2004 bevers uitgezet, met als doel de beverpopulatie te laten groeien. Inmiddels wordt het aantal geschat op 625 Limburgse bevers.

Langs de oevers van de Maas en haar zijbeken, vervullen bevers een ecologische sleutelrol. Het vreten aan bomen en struiken draagt bij aan een gevarieerde beplanting van de oever. Door dammenbouw in beken zorgen ze voor noodzakelijke vernatting. Hiervan profiteren in natuurgebieden andere moerasplanten, vissen, amfibieën en libellen. Ook wordt hierdoor water vastgehouden, wat in tijden van droogte benut kan worden.

Buiten de natuurgebieden is de kans op schade en overlast groter. De afgelopen jaren hebben bevers schade aangericht door het graven aan dijken, oevers en gemalen, door ondergraving van fiets-, schouw- en wandelpaden en door vraatschade aan bomen en gewassen. Het grootste probleem is dammenbouw in stromende wateren waardoor kwetsbare natuur en landbouwgrond onder water komt te staan als niet wordt ingegrepen. Deze schade, en het voorkomen daarvan, zorgt voor een stevig kostenplaatje, aldus de provincie Limburg. Alleen al in 2016 werd ongeveer 600.000 euro uitgegeven aan het herstellen en voorkomen van schade.

Buiten de afgebakende “kansrijke leefgebieden” waar de bever ongehinderd zijn gang mag gaan, is het voortaan toegelaten om bevers af te schieten bij (dreigende) schade. Al wordt eerst een zogenaamde “escalatieladder” doorlopen. Eerst wordt geprobeerd om het verblijf van de bever te ontmoedigen, zoals het verlagen of afbreken van dammen of het verwijderen van een burcht. Leiden deze maatregelen niet tot het gewenste effect, dan is het verwijderen van de bevers de overgebleven maatregel om schade te voorkomen. Indien er mogelijkheden zijn om de bevers in voor hen geschikte natuurgebieden weer los te laten, dan heeft dat altijd de voorkeur. Pas als dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, dan wordt er, als uiterste maatregel, gekozen voor het doden van de bever.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via