nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.07.2018 Nieuw klimaat- en luchtbeleidsplan goedgekeurd

Op voorstel van minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering een nieuw luchtbeleidsplan en klimaatbeleidsplan goedgekeurd. In het klimaatbeleidsplan zet minister Schauvliege de krijtlijnen uit voor meer energiebesparing, het gebruik van properdere brandstoffen en de reductie van CO2-uitstoot in de periode 2021-2030. Met het aanvullend luchtbeleidsplan wordt een traject uitgestippeld om de luchtkwaliteit in Vlaanderen fors te verbeteren tegen 2030. “De uitvoering van de plannen zal specifieke maatregelen vergen, onder andere van bedrijven, landbouwers en de bevolking”, reageert de minister.

In het luchtbeleidsplan tekent minister Schauvliege het traject uit om de luchtkwaliteit in Vlaanderen tegen 2030 sterk te verbeteren. Vlaanderen blijft zo voldoen aan de Europese verplichtingen, maar met het plan wil minister Schauvliege eveneens de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behalen. Ook op het vlak van natuurbescherming - vermesting en verzuring - en het vermijden van ozonschade aan natuur en landbouwgewassen, schroeft dit plan de doelstellingen op.

“Het meest opvallend gebeurt dat in het verkeer”, aldus de minister. “Voor de parameter NOx – stikstofoxiden – hanteert Vlaanderen voortaan 20 µg/m³ als norm en niet langer de huidige Europese norm van 40 µg/m³.” In de landbouwsector ziet minister Schauvliege vooral mogelijkheden in efficiëntere luchtwassers bij stallen om mee de luchtkwaliteit te verbeteren.

“Het luchtbeleidsplan vult het klimaatbeleidsplan aan”, zegt minister Schauvliege. “In het klimaatbeleidsplan worden maatregelen voorzien in dezelfde sectoren mobiliteit, gebouwen, industrie en landbouw, maar dan vanuit een andere invalshoek, namelijk de uitstoot van broeikasgassen beperken.” De doelstelling daar is een reductie van 35 procent van de broeikasgasuitstoot tegen 2030 – met 2005 als referentiejaar.

“Alle sectoren en maatschappelijke domeinen formuleren hierin ambitieuze doelstellingen”, reageert Joke Schauvliege. “De landbouw bijvoobeeld zal de methaanuitstoot of lachgasuitstoot beperken via betere voederrantsoenen van dieren, beter mestmanagement en minder uitstoot bij mestopslag, smartfarming, precisielandbouw, gebruik van aangepaste gewassen en teeltrotaties, en minder gebruik van kunstmest. Een verder verduurzaming van de visserij staat eveneens op het programma.”

Boerenbond is positief dat de land- en tuinbouw de kans krijgt om met concrete maatregelen deze doelstellingen te realiseren zonder dat het voortbestaan van de sector in Vlaanderen in vraag wordt gesteld. Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond: “De Vlaamse regering bevestigt nu dat de professionele land- en tuinbouw wel degelijk een plaats heeft in Vlaanderen. Boerenbond rekent er op dat bij de uitvoering van de beslissingen eenzelfde realisme aan de dag wordt gelegd."

Beide plannen volgen een enigszins ander vervolgtraject. Strategische adviesraden zullen een advies uitbrengen over het luchtkwaliteitsplan, dat ook in openbaar onderzoek zal gaan zodat een ruime consultatie plaatsvindt. De Vlaamse regering kan dan op basis van de resultaten van beide oefeningen een definitief luchtkwaliteitsplan vaststellen, zoals de Europese Unie vraagt. De strategische adviesraden zullen ook een advies uitbrengen over het klimaatbeleidsplan. De tekst dient daarna als input voor een Belgisch Energie- en Klimaatplan, dat voor het einde van het jaar aan de Europese Unie moet worden bezorgd.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via