nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.07.2019 Nieuwe uitbatingsvergunning voor slachthuis in Oevel

Het nieuwe slachthuis Sus Campiniae in Oevel (Westerlo), een joint venture tussen Van den Avenne en Noordvlees Van Gool, kan open blijven. Door een arrest van de Raad van State verloor het varkensslachthuis zijn uitbatingsvergunning, en toenmalig minister Joke Schauvliege besloot kort voor de jaarwisseling om de vergunning die ze in beroep had verleend niet bijkomend te motiveren. De verschillende voornamelijk gunstige adviezen in acht genomen, verstrekt de deputatie van de provincie Antwerpen de omgevingsvergunning die Sus Campiniae nodig heeft voor de voortzetting van zijn activiteiten. Aan de vergunning zijn een aantal voorwaarden gekoppeld, zoals het voorzien in een buffer langs het kerkhof dat zwaar doorwoog in de negatieve motivering van de Raad van State. Het bedrijf heeft de extra investeringen reeds ingepland.

De deputatie van de provincie Antwerpen kent het varkensslachthuis Sus Campiniae in Oevel een nieuwe vergunning toe. In 2015 had de provincie het slachthuis, dat in 2017 de deuren opende, reeds een milieuvergunning verstrekt. Die werd aangevochten, maar in beroep verleende ook minister Schauvliege later dat jaar een vergunning. Enkele maanden na de officiële opening van het slachthuis kregen de initiatiefnemers van dit prestigieuze project, Noordvlees Van Gool en groep Van den Avenne, een opdoffer te verwerken. De Raad van State vernietigde hun vergunning omdat er naar geur- en geluidshinder toe onvoldoende rekening was gehouden met een nabijgelegen kerkhof. De minister legde zich neer bij dat arrest zodat het slachthuis zonder uitbatingsvergunning kwam te zitten en een stopzetting van de activiteiten dreigde.

Om dat te vermijden, werd in februari een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend en de gunstige beslissing van de deputatie komt nu net op tijd. Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae reageren: “Wij zijn verheugd met het unaniem gunstig besluit van de deputatie en het vertrouwen dat we zo opnieuw verwerven. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat Sus Campiniae, dat gebruikmaakt van de allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu én overigens ook dierenwelzijn, thuishoort op dit industrieterrein. Het industrieterrein waar wij gevestigd zijn, is een seveso-bedrijventerrein en huisvest zware chemische bedrijven. Dat betekent dat er zelfs bedrijven mogen gevestigd zijn die gevaarlijke stoffen produceren, wat wij niet doen.”

Een essentieel onderdeel van de nieuwe aanvraag was een nieuw milieueffectenrapport, dat werd opgesteld door onafhankelijke experten in verschillende domeinen: lucht, geluid, mobiliteit, grond- en afvalwater, bodem en fauna & flora. De nieuwe MER-studie stelde de experten in staat om de voorspellingen die gemaakt werden vóór de bouw van het slachthuis te toetsen aan de huidige situatie aan de hand van concrete metingen. Over de MER-studie en de omgevingsvergunningsaanvraag werd het advies ingewonnen van verschillende instanties. Onder meer het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij gaven gunstig advies, die laatste onder voorwaarde van het regelmatig uitvoeren van analyses met het oog op de waterkwaliteit. Alleen de gemeente Westerlo verstrekte ongunstig advies.

Op basis van al deze adviezen heeft de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie een unaniem gunstig advies gegeven aan de deputatie. Deze kende op haar beurt de omgevingsvergunning toe aan Sus Campiniae. Dat het slachthuis thuishoort op het industrieterrein in Oevel, staat voor de uitbaters vast. “Het werd ook reeds bevestigd in de gunstige adviezen van onafhankelijke milieu-instanties en bovendien bekrachtigd in onze definitief verworven bouwvergunning”, vervolgen Dirk Nelen en Dany Cornelis. “Met de bijkomende investeringen die we voorzien, zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat Sus Campiniae hiermee haar exploitatie zal kunnen verderzetten met een minimale impact op de omgeving.”

Die investeringen slaan op de plaatsing van extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen, het verder optimaliseren van de bestaande luchtwasser, de plaatsing van een biofilter op de waterzuivering en de aanleg van een nieuwe toegangsweg, inclusief groenbuffer tegenover het kerkhof, voor de aanvoer van de varkens. In totaal voorziet Sus Campiniae voor 1 miljoen euro aan extra investeringen om de impact van het bedrijf verder terug te dringen. Eind dit jaar zal het effect daarvan merkbaar zijn, belooft het bedrijf. De geplande investeringen komen tegemoet aan de bezwaren van de Raad van State en de voorwaarden die in de omgevingsvergunning zijn ingeschreven. Daar is ook een communicatiedoelstelling naar de buurt bij, waarvoor het bedrijf in het verleden al de nodige inspanningen deed met een online meldpunt en een openburendag.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Sus Campiniae

Volg VILT ook via