nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Proefcentrum zoekt uit hoe je nieuwe teelt introduceert
28/06/2019

Proefcentrum Herent en de Nationale Proeftuin Witloof boden bezoekers van hun openvelddag een dubbel programma aan, met focus op witloof ofwel op innovatieve teelten. Kort voordien was het proefcentrum tijdens een inspiratiesessie op zoek gegaan naar de succesfactoren voor de lancering van een nieuwe teelt. Rendabiliteit is een evidente maar niet de enige voorwaarde. Externe factoren spelen een rol, zoals de mechanisering die voorhanden is. Dat was in de jaren ’60 bepalend voor de introductie van maïsteelt in onze regio, brengt het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) in herinnering. Vandaag is het een hinderpaal voor nicheteelten, tenzij een teler zelf de handigheid heeft om machines aan te passen of er samenwerkingen ontstaan zoals tussen Alpro en Arvesta bij de lokale teelt en verwerking van soja. meer »

Begeleiding voor bedrijfsoverdracht binnen de biosector
18/06/2019

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, lanceerde eind mei de projectoproep ‘Gemeente voor de toekomst’. Er is tot 2.500 euro steun weggelegd voor de lokale initiatiefnemers van kleine projecten met een aantoonbaar gunstig milieueffect inzake energie, mobiliteit, ruimtegebruik en bijvoorbeeld ook voeding en landbouw. Vier van de vijf laureaten van een soortgelijke projectoproep met regionale focus richten zich op het energiezuiniger of duurzamer maken van woningen. De jury selecteerde ook één project in het domein landbouw, namelijk dat van biogrondfonds De Landgenoten, bedoeld om bij stopzetting van een bioboerderij de grond niet verloren te laten gaan voor biolandbouw. meer »

Plattelandsontwikkeling reikt verder dan boerenerven
08/05/2019

Bijna elke communicatie over het Europees landbouwbeleid gaat de jongste maanden over de hervorming die op stapel staat. Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseerde in dat verband reeds een brainstorm en publieke bevraging. Aanstaande zaterdag focust de organisatie niet op wat komen gaat, maar op de verwezenlijkingen van het huidige plattelandsontwikkelingsbeleid (PDPO III) dat startte in 2014 en nog loopt tot 2020. PDPO III is een totaalinvestering van 671,5 miljoen euro in het Vlaamse platteland. De campagne ‘Land InZicht!’ toont hoe die steun in de praktijk het verschil maakt. Zo genieten jonge landbouwers overnamesteun en verzoenen beheerovereenkomsten ecologische maatregelen met een rendabele bedrijfsvoering. Zaterdag kom je niet alleen op boerenerven, maar ontdek je ook elders boeiende projecten zoals het Dorpspunt van Beveren-aan-de-IJzer. meer »

Wervel wil meer overheidsingrijpen inzake landbouw
02/05/2019

Als het van Wervel afhangt, dan schrijven de nieuwe beleidsmakers na de verkiezingen aan een landbouw- en voedselbeleid waarin een veel actievere rol is weggelegd voor de overheid. De beweging voor een gezonde landbouw kijkt bijvoorbeeld naar de overheid om de prijzen van landbouwgrond te plafonneren. De grondprijs weerspiegelt immers een speculatieve waarde, en niet meer wat een boer of tuinder op een hectare kan verdienen met zijn arbeid. Meer in plaats van minder overheidsbemoeienis zie je ook terugkomen in de vragen voor aanbodbeheersing op EU-niveau en het oriënteren van de landbouwbedrijven rond de steden op de voedselvoorziening van de stedelingen. meer »

Wervel doet parlement anders denken over voedselsysteem
25/03/2019

Met een verwijzing naar het nieuwe boek ‘Gigantisme’ van de econoom Geert Noels stelde landbouwer Benny Van De Velde tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement de machtsconcentratie in de agrovoedingsindustrie in vraag. Zowel voor- als achteraan de keten worden landbouwers geconfronteerd met een beperkt aantal grote bedrijven. “De gevolgen laten zich enorm voelen want de consumentenprijzen voor voeding stegen terwijl de producentenprijzen halveerden.” Volgens Jeroen Watté van Wervel hebben we nood aan een paradigmashift die agro-ecologie als uitgangspunt neemt, “en aan een voedselbeleid in plaats van landbouwbeleid”. meer »

Bezwaren rond agroforestry groter dan goesting bij boer
07/03/2019

De meerderheid van de Vlaamse landbouwers overweegt agroforestry op dit moment niet. Wat staat opschaling van het teeltsysteem dat boomstroken introduceert op een landbouwperceel in de weg? Het doctoraatsonderzoek van Lieve Borremans (ILVO / ULB) legt een aantal barrières bloot: gebrek aan zekerheid over rendabiliteit, inpasbaarheid, kennis en competenties maar ook een wat gebrekkig juridisch kader, weinig flexibele steunmaatregelen en het ontbreken van een breed draagvlak in de landbouwsector. Ze zocht naar cruciale factoren om van agroforestry een groter succes te maken dan de 180 hectare die er tussen 2011 en 2018 bijkwam. Een nieuw marktinstrument om landbouwers te vergoeden voor ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag in de bodem zou voor agroforestry de grote doorbraak kunnen betekenen. meer »

Trendwatcher: "Marktsucces kan bio pioniersrol kosten"
04/02/2019

Tijdens een studiedag op veehouderijbeurs Agriflanders in Gent stond trendwatcher Ronald Van Marlen stil bij de toekomst van de biosector. Van Marlen is ook directeur van het Nederlandse EKO-keurmerk, wat vergelijkbaar is met het Belgische label Biogarantie. Het commerciële succes van bio heeft hem niet zelfgenoegzaam gemaakt, eerder een tikkeltje onrustig en wel hierom: “Bio is succesvol kunnen worden door ‘het regime’ te bestrijden. Nu dreigen de voormalige pioniers zelf het regime te worden. Een beweging van principes en waarden is verkocht aan de markt. De sector moet verder kijken dan het eigen lastenboek om een koploper te blijven op vlak van duurzaamheid.” meer »

Landbouwers verkennen agroforestry tijdens Agriflanders
06/01/2019

Wat kan agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers? Over die vraag buigen de onderzoekers van het consortium Agroforestry Vlaanderen zich. Tijdens een infomoment op Agriflanders, aanstaande donderdag, vertellen zij over hun bevindingen. Wie de combinatie van bomen en landbouwgewassen wil maken, kampt vaak met koudwatervrees. Gaan die bomen niet met alle water en licht lopen? Wat levert het mij financieel op? Landbouwers die ervaring hebben met het teeltsysteem komen er op hun beurt over vertellen. meer »

Boslandbouw doorstaat kwantitatieve opbrengstanalyse
13/12/2018

Eindelijk zijn er cijfers over de kwantitatieve impact van boslandbouw, op de opbrengst maar ook op ecosysteemdiensten. Doctoraatsonderzoeker Paul Pardon (ILVO/UGent) bestudeerde namelijk het effect op de bodemkwaliteit, de aanwezigheid van gunstige insecten, de gewasopbrengst en de totale biomassaopbrengst. Hoewel landbouwgewassen minder opbrengen door de aanwezigheid van rijen bomen op de akker, is de netto opbrengst aan biomassa hoger dan op percelen zonder bomen. Daarbij is het aangewezen om slimme teeltkeuzes te maken. “Bovendien is het aangeraden de bomen te kappen zodra de stam dik genoeg is”, aldus Pardon. meer »

Zuivelsector kiest vlucht vooruit inzake duurzaamheid
07/12/2018

Een mooi geïllustreerde brochure van 55 bladzijden, een symposium in het Vlaams Parlement en een voorbeeldboerderij die opgevoerd wordt in de Vlaamse pers: het was duidelijk dat de zuivelsector iets te vieren had in november. “Het beste recept tegen ongenuanceerde berichtgeving is proactief communiceren”, weet Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege. En dat doen de melkveehouders en hun afnemers, op een onderbouwde manier bovendien. Om aan de buitenwereld te kunnen tonen dat duurzaamheid in het DNA van de sector zit, houden melkveehouders via de certificering voor de IKM-kwaliteitsstandaard bij welke inspanningen ze in dat verband doen. meer »
Volg VILT ook via

Geavanceerd zoeken

Tip: laatste week of laatste maand

Zoek in categorieën