nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  
 • Beleidsdomein Landbouw en Visserij

  Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is opgesplist in het Departe...
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • Beleidsdomein Landbouw en Visserij
  • Patricia De Clercq
  • 02/552 77 69
  • 02/552 77 41
  • www.vlaanderen.be/landbouw
  • Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is opgesplitst in een departement dat het beleid mee ontwikkelt en instaat voor de voorbereiding en de evaluatie ervan, en een agentschap dat het beleid uitvoert onder het directe gezag en de bevoegdheid van de minister. Onder het departement ressorteren de afdelingen Duurzame Landbouwontwikkeling, Landbouw- en Visserijbeleid, Monitoring en Studie, Managementondersteunende dienstverlening en Organisatie en Strategisch Beleid. Het agentschap bestaat uit de afdelingen Markt- en Inkomensbeheer, Structuur en Investeringen, Productkwaliteitsbeheer en Procesondersteuning.

 • LNE

  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • LNE
  • Jean-Pierre Heirman
  • Diana Leuci
  • 02/553 80 11
  • 02/553 80 05
  • www.lne.be
  • De doelstelling van LNE is het realiseren van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van diverse voorraden. Daartoe ontwikkelt de organisatie een geïntegreerd leefmilieu-, natuur- en energiebeleid en richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie.

 • VLM

  Vlaamse Landmaatschappij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VLM
  • Toon Denys
  • Paul De Ligne
  • 02/543 72 00
  • 02/543 73 99
  • www.vlm.be
  • VLM is als Extern Verzelfstandigd Agentschap werkzaam in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Projectrealisatie zijn de kernafdelingen van VLM. De organisatie voert een actief ruimtelijk en milieubeleid, waarbij ze zich hoofdzakelijk toelegt op het tegengaan van versnippering van open ruimte en van verontreiniging door meststoffen. Waar mogelijk biedt de organisatie ondersteuning aan het landbouw- en natuurbeleid.

 • VMM

  Vlaamse Milieumaatschappij
  Verberg detail informatieToon detail informatie
  • VMM
  • Frank Van Sevencoten
  • Philippe D'Hondt
  • 053/72 62 11
  • 053/71 10 78
  • www.vmm.be
  • De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost, en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

Volg VILT ook via