nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.09.2020 "Ook overheid moet haar rol spelen in erosiebeleid"

Uit een recente analyse van het erosiebeleid kwam naar voor dat het acuut risico op erosie nog nooit zo laag was sinds 2008, maar dat er toch nog werk aan de winkel is. ABS zegt bereid te zijn om, net als in het verleden, constructief mee te werken. “Geen enkele boer heeft er baat bij om vruchtbare teeltaarde te zien wegstromen”, redeneert voorzitter Hendrik Vandamme. Tegelijk dringt de landbouworganisatie erop aan dat ook de overheid haar rol speelt. “Zo is het onbegrijpelijk dat de mogelijkheid tot het afsluiten van beheerovereenkomsten, ook die tegen erosie, tijdelijk is stopgezet”, aldus ABS.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid maakte vorige week de resultaten bekend van een analyse van het erosiebeleid. Daaruit blijkt dat in 2019 het bodemerosierisico op het laagste peil lag sinds 2008, maar tegelijk klonk er ook een waarschuwing. “Van de 145.000 hectare landbouwgrond in Vlaanderen die potentieel risico loopt op bodemerosie, had 38.117 hectare in 2019 een erosierisico hoger dan 10 ton per hectare per jaar. Op middellange termijn is dit te hoog”, meent het Departement. Er wordt daarom aangedrongen op bijkomende maatregelen.

In zijn voorwoord herinnert ABS-voorzitter zich de felle discussies van een aantal jaar geleden over de invoering van bijkomende maatregelen om erosie te vermijden, nog levendig. “De eerste aanzet werd al gegeven in 2005, maar de maatregelen leverden toen op kritieke punten niet altijd het gewenste resultaat op. Toch weet iedere landbouwer dat hij er alle baat bij heeft om erosie te vermijden en zo te voorkomen dat er vruchtbare teeltaarde wegstroomt”, stelt Vandamme.

De nieuwe maatregelen bevatten een aantal onwerkbaarheden en ABS trachtte zijn syndicale rol te spelen door die uit de regelgeving te halen. Sinds 2016 werden dwars op de hoogtelijnen zaaien of planten, drempeltjes tussen aardappelruggen leggen, niet-kerende grondbewerkingen, het onaangeroerd laten van percelen na de oogst van dorsmaïs, enz. de regel. “De meerwaarde kan bij de ene regel meer aangetoond worden dan bij de andere, maar deze maatregelen raakten wel ingeburgerd. Wat ons betreft moet de regelgever vandaag ook vaststellen dat de verschillende instrumenten die ingezet worden zeker positief werken”, zegt voorzitter Vandamme.

Toch stoort hij er zich aan dat de overheid bij terreincontroles de inspanningen van de landbouwers in vraag stelt. “Te pas en te onpas worden non-conformiteiten gemeld aan landbouwers, terwijl die wel alles gedaan hebben om zich in regel te stellen. Zo worden drempels op aardappelpercelen die door hevige regen zijn verkleind, beoordeeld als “niet aanwezig”, terwijl ze voorafgaand aan de controle reeds hun nut bewezen hebben. Begrijpe wie kan”, klinkt het.

“Nu het Departement Omgeving deze analyse bekendmaakt en een verbetering erkent, verwijst het toch fijntjes naar bijkomende teelttechnieken die nodig zijn op erosiegevoelige percelen. Maar dat zijn teelttechnieken die een impact kunnen hebben op de ganse bedrijfsvoering, zoals de omschakeling naar meerjarige gewassen zoals luzerne of grassen en klaver”, aldus Hendrik Vandamme.

Voor ABS is dit bespreekbaar, want hier en daar zou het wel gedeeltelijk kunnen ingepast worden in het teeltplan. Maar de landbouworganisatie vindt dat het departement daarbij wel voorbij gaat aan het feit dat door de continue druk op de veehouderij weiden leeg komen te staan en worden omgezet naar akkerland. “Vaak worden er dan aardappelen of uien op geteeld en dat zijn teelten die net heel erosiegevoelig zijn. Het wordt dan ook tijd dat inspanningen van landbouwers die leiden tot het behoud van permanente teelten in erosiegevoelig gebied ook effectief beloond worden”, meent de voorzitter.

Hij vindt het in dat kader ook onbegrijpelijk dat de mogelijkheid om beheerovereenkomsten af te sluiten tijdelijk is stopgezet doordat er nog geen akkoord is over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “De aflopende beheerovereenkomsten kunnen wel voor een periode van twee jaar verlengd worden, maar op het terrein kunnen landbouwers geen nieuwe vijfjarige beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) meer afsluiten, dus ook niet die beheerovereenkomsten die erosie tegengaan. Wij vragen bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) om dit dossier zo snel mogelijk te deblokkeren”, besluit Vandamme.  

Bron: Drietandmagazine

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via