nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2018 Open Vld wil een sereen debat over omvang veestapel

“De vraag naar de omvang van de veestapel in Vlaanderen is pertinent, maar maak er geen symbooldossier van.” Zo reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) op de uitspraken van Bond Beter Leefmilieu en N-VA in de krant De Standaard. “We moeten een kader scheppen waarin elke land- en tuinbouwer kan inspelen op schaalverandering om zijn bedrijf economisch leefbaar te houden. Als we besluiten dat een selectieve afbouw van de veestapel daarbij hoort, moet dat volgens een stappenplan en een passend flankerend beleid gebeuren.”

Open Vld werkt momenteel aan een visietekst rond duurzame landbouw en voeding. “Die willen we in het najaar voorstellen en aftoetsen bij de stakeholders in de ganse voedselketen en bij de natuurbeweging. “Eén van de meest complexe en maatschappelijk geladen dossiers is de vraag naar de omvang van onze veestapel”, erkent Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd. Vanwege het economisch belang van de veehouderij en de inspanningen die landbouw deed om zijn uitstoot met een kwart te verlagen, behoedt Vanderjeugd zich voor politiek gespin in dit dossier.

Toch erkent hij dat Vlaanderen zich moet bezinnen over de omvang van zijn veestapel. “In de rundveehouderij is er een grote pensioneringsgolf op komst en is het aantal opvolgers beperkt. De marktvooruitzichten voor rundsvlees zijn niet positief. Bovendien maakt de gemiddelde Vlaming en West-Europeaan stilaan een mentaliteitswijziging in zijn voedingspatroon, waarin het belang van vlees kleiner wordt. Ik durf te hopen dat de marktwerking het probleem van de omvang van onze veestapel voor een stuk zelf zal regelen. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 zal dit allicht versterken omwille van het krimpende aandeel van pijler 1 in de Europese middelen.”

Vanuit Open Vld wordt benadrukt dat de ganse Vlaamse land- en tuinbouw op een kruispunt staat. “Enkele jaren geleden hebben we in het Vlaams Parlement een resolutie rond schaalverandering in de land- en tuinbouw gestemd. Ook partijen die vandaag eenzijdig focussen op de afbouw van de veestapel hebben die gesteund. De basisstelling van die resolutie was dat we elke boer in Vlaanderen de kans moeten geven om een businessmodel uit te werken dat de economische leefbaarheid van zijn of haar bedrijf kan verzekeren”, zegt Francesco Vanderjeugd. “Daarnaast zullen de boeren rekening moeten houden met maatschappelijke verwachtingen, meer bepaald op het vlak van klimaat, maar ook van dierenwelzijn, zorg, natuurbeheer en dergelijke. Voor die taken, die de burger van de boer eist, heeft die laatste recht op correcte vergoedingen.”

Open Vld kijkt met belangstelling naar Nederland, waar de nieuwe regering koos voor een warme sanering in de varkenshouderij en daarvoor ook budget voorziet. “Maar een simpele copy-paste voor Vlaanderen naar de ganse veestapel zou een miskenning van de specifieke context betekenen.” Een afbouw van de veestapel moet volgens Vanderjeugd passen in een algemene visie op landbouw en voeding. “Indien daaruit blijkt dat een afbouw van de veestapel, of bepaalde diersoorten op bepaalde plaatsen, een aangewezen optie is, moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen en middels een stappenplan een passend flankerend beleid uitwerken dat de betrokken veehouders de kans geeft om een nieuw businessmodel uit te werken op maat van hun bedrijf.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via