nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.03.2016 Overheidswaarborg helpt liquiditeitstekort overbruggen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is er niet alleen om duurzame investeringen te stimuleren maar kan ook tijdelijk borg staan in geval van een liquiditeitstekort. Het gewaarborgde krediet slaat ofwel op het verhogen van de werkingsmiddelen, ofwel op het herfinancieren van bestaande leningen. Als voorwaarde wordt gesteld dat het landbouwbedrijf niet (structureel) in moeilijkheden verkeert. De overheid definieert ‘moeilijkheden’ als een bedrijf dat op korte of middellange termijn gedoemd is te verdwijnen zonder overheidsingrijpen.

De afgelopen jaren werd de investeringssteun aan landbouwers herwerkt om te voldoen aan de eisen binnen PDPO III, het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. Van deze gelegenheid is ook gebruikgemaakt om de waarborgregeling onder de loep te nemen. De voorwaarden van de reguliere waarborg voor investeringen en overnames werden licht bijgestuurd, voornamelijk om de waarborg wetgeving-technisch duidelijker te verankeren.

Naast de reguliere waarborg is er ook een tijdelijke variant die alleen wordt toegekend aan land- en tuinbouwers met lopende investeringsdossiers of aan land- en tuinbouwers die aantonen dat ze aan de VLIF-voorwaarden voldoen. Zij kunnen er een beroep op doen in geval van een tijdelijk liquiditeitstekort. Hun bedrijf moet wel leefbaar zijn in de zin dat het niet “gedoemd is te verdwijnen zonder overheidsingrijpen”. De begunstigde moet een financiële analyse laten opmaken door zijn bank. Daarin wordt een overzicht gegeven van het geldtekort, de vermogenstoestand, de kredietlasten en de jaarlijkse operationele kosten. Ook de reden voor het liquiditeitstekort en de gevolgen op de bedrijfsvoering moeten er in opgenomen zijn.

Als aan de in totaal zeven voorwaarden voldaan is, dan schiet het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds te hulp bij een liquiditeitstekort. Het krediet dient voor het financieren van operationele kosten (zaaizaad, meststoffen, loonwerk, veevoeder, enz.) of voor het herfinancieren van bestaande leningen. Het type krediet wordt niet vastgelegd. De bank kan dus het best passende krediet voorstellen aan de klant. Daartegenover staat dat de waarborg, ongeacht het ritme van de kapitaalaflossingen (maximale looptijd van 7 jaar, respectievelijk 10 jaar voor herfinanciering), maandelijks evenredig afgebouwd zal worden. De waarborg wordt voor maximum vier jaar toegekend.

Meer info: Departement Landbouw en Visserij

Bron: Nieuwsflash Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via