nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2019 Parlementairen vragen strenger toezicht op veetransport

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement werd gestemd over een verslag dat de uitvoering van de verordening inzake veetransport evalueert. Die verordening legt de regels uit voor de bescherming en het welzijn van dieren tijdens het vervoer. De Europarlementsleden zijn van mening dat de handhaving van de normen moet worden versterkt en geharmoniseerd. “We zien nog te vaak dat zieke of gewonde dieren op transport worden gezet. Ook zijn er grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft gegevensverzameling en aantal inspecties op veetransporteurs. België bijvoorbeeld doet het goed, maar in andere landen is er nog veel werk aan de winkel”, analyseert commissielid Hilde Vautmans (Open Vld).

“Dagelijks worden duizenden dieren over onze Europese wegen en zeeën getransporteerd, meestal voor de fokkerij of slacht. Zo’n transport is voor dieren een stressvolle aangelegenheid en het is dan ook van groot belang dat ze dit in goede gezondheid en onder de beste omstandigheden kunnen doen”, zegt Europarlementslid Hilde Vautmans. “In het licht van de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest over gans Europa, blijkt nog maar eens het belang van controles bij vertrek, aankomst en transport om gezondheidsrisico’s en de verspreiding van ziektes te voorkomen.”

Vautmans en haar collega’s uit de commissie Landbouw constateren dat de Europese verordening uit 2005 niet in elke lidstaat correct gehandhaafd wordt. “Dat zorgt naast dierenwelzijnsovertredingen ook voor oneerlijke concurrentie”, vervolgt ze. “Europa beschikt nochtans over één van de hoogste dierenwelzijnsnormen ter wereld. De belangrijkste conclusie is dan ook dat de wetgeving op zich streng genoeg is, maar dat er dringend nood is aan een betere en geharmoniseerde naleving van de regels.”

Om veetransporteurs tot naleving van de regels te dwingen, stelt de landbouwcommissie strenge straffen in het vooruitzicht: verplichte bijscholing van personeel, inbeslagname van vrachtwagens en zo nodig zelf het intrekken van hun transportvergunning. Doeltreffende sancties en vervolgingen bij inbreuken zijn naar verluidt cruciaal om het dierenwelzijn tijdens het transport te verbeteren. “Alle betrokkenen, van vervoerder tot veehouder, handelaars en slachthuizen moeten daarbij hun verantwoordelijkheid nemen. De EU moet ook afspraken maken met handelspartners om ervoor te zorgen dat de EU-normen met betrekking tot het transport van dieren ook door hen worden nageleefd”, besluit Hilde Vautmans.

Bijna 15 jaar na het in voege gaan van de Europese transportverordening is de landbouwcommissie ook gewonnen voor een “op wetenschap gebaseerde update van de regels voor transportvoertuigen”. Veevervoer moet gebeuren met vrachtwagens die aangepast zijn aan de noden van een diersoort, waar de omgevingstemperatuur controleerbaar is, waar drinkwater beschikbaar is en een minimum aan bewegingsvrijheid is. Hoe korter een transport, hoe kleiner de kans dat er zich problemen voordoen met het welzijn van het dier. Daarom vinden de dossierhouders landbouw in het Europees Parlement het verstandiger om over lange afstanden vlees in plaats van vee te transporteren. In dat opzicht promoten ze alternatieve strategieën zoals korteketenverkoop en lokale of mobiele slachthuizen dichtbij de plek waar het vee gekweekt wordt.

De door de landbouwcommissie goedgekeurde tekst wordt nu overgemaakt aan het voltallige parlement voor stemming.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: CIWF

Volg VILT ook via