nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.06.2020 Pocketvergisting kan breder ingang vinden in landbouw

Kleinschalige biogasproductie biedt niet alleen kansen voor melkveebedrijven. De technologie maakt het ook mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen van vleesvee- en varkensbedrijven. Op die manier kan het ook zorgen voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Bovendien is er ook een positief effect op het klimaat. Om die voordelen meer onder de aandacht te brengen, hebben Inagro, Universiteit Gent, Biogas-e en DLV een brochure gelanceerd.

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Deze installaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Pocketvergisting wordt vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Via deze techniek wordt koeienmest in een groot reactorvat zonder zuurstof omgezet in biogas. De motor verbrandt het biogas en drijft zo een generator in een warmtekrachtkoppelingscentrale aan die op haar beurt hernieuwbare energie produceert. De vergiste biomassa kan de landbouwer vervolgens op het land gebruiken als meststof.

Omdat pocketvergistingsinstallaties inspelen op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie, moedigt de Vlaamse overheid sinds 2012 landbouwers aan om zo’n installatie te introduceren op hun bedrijf. Ook het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 beveelt de techniek aan om emissies uit de mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. “We verwachten dat de techniek de komende jaren nog sterk zal uitbreiden”, klinkt het bij Inagro.

Pocketvergisters kunnen tot 70% van de methaanemissie uit mestopslag verminderen.

Het West-Vlaams proefcentrum wijst erop dat de technologie nog vrij nieuw is en een goede werking voldoende kennis en opvolging vraagt. Via financiële inbreng in diverse projecten ondersteunt de overheid de ontwikkeling van pocketvergisting in de land- en tuinbouwsector. Zo onderzoeken Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV momenteel de mogelijkheden om pocketvergisting uit te breiden naar diverse deelsectoren van land- en tuinbouw. “In een brochure willen we land- en tuinbouwers de nodige handvaten geven om een pocketvergistingsinstallatie succesvol uit te baten”, vertelt Sander Vandendriessche van Inagro.

Onderzoek van de Universiteit Gent en Inagro toonde aan dat melkveehouders tot 70 procent van de methaanemissies uit mestopslag kunnen verminderen en de mest- en energiegerelateerde broeikasgasemissies kunnen terugdringen, als de vergisting plaats vindt onder optimale omstandigheden. “Met onze concrete informatie en handige tips helpen we landbouwers om die daling van de methaanemissies te bereiken. Zo optimaliseren we niet alleen de uitbating en dus de biogasproductie, maar maximaliseren we ook het positieve effect op het klimaat”, aldus Tine Vergote van de UGent.

Meer informatie: Kleinschalige vergisting: mogelijkheden en kansen voor de landbouw

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via