nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2018 "Poldergraslanden niet uitsluiten van landbouwsubsidie"

Permanente graslanden hebben een groot CO2-opslagpotentieel en zijn zo een bondgenoot in de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Maar wat gebeurt er als dat grasland lange tijd onder water staat? Komt het dan nog in aanmerking voor landbouwsubsidies? Dat wilde Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) weten van Vlaams minister Joke Schauvliege. Vandaele zelf pleit voor een compensatie of beloning, Schauvliege verwijst naar de Europese regelgeving. 

Een landbouwer kan een steunaanvraag indienen voor percelen die subsidiabel zijn, of die met andere woorden gebruikt worden voor een landbouwactiviteit. Dat geldt ook voor percelen met een minimumactiviteit om ze in een voor begrazing of teelt geschikte natuurlijke staat te houden, zoals dat onder meer het geval is voor de poldergraslanden. “Klopt het dat alle zones die onder water staan worden afgetrokken van de subsidiabele oppervlakte?”, zo wilde parlementslid Wilfried Vandaele van Landbouwminister Joke Schauvliege weten.

Het is alleszins niet zo dat de administratie landbouwpercelen die tijdens natte wintermaanden tijdelijk onder water komen te staan, systematisch labelt als niet-subsidiabel in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zo sust Schauvliege meteen. “Maar indien de oppervlakte gedurende meer dan zes maanden aaneengesloten met water gevuld blijft, wordt het watervlak als blijvend beschouwd”, legt de minister uit. “Het spreekt voor zich dat dit in bepaalde periodes van het jaar moeilijk meteen kan worden beoordeeld. Bij twijfel keren de controleurs later terug om een definitieve beslissing te kunnen nemen.”

“Indien een wateroppervlak na een terreininspectie als blijvend moet worden beschouwd, zijn er nog twee mogelijkheden”, gaat Schauvliege verder. “Geïsoleerde blijvende wateroppervlakken tot 10 are worden als poelen beschouwd. Deze kleine wateroppervlakken worden als landbouwgrond beschouwd en blijven in het GLB dan ook subsidiabel. Geïsoleerde blijvende wateroppervlakken groter dan 10 are worden daarentegen opgemeten en uit het perceel getekend, waardoor ze niet meer subsidiabel zijn.”

Wat met de klimaatuitdaging en de rol die grasland daarin kan spelen? “De opbouw van koolstof in de bodem vraagt een grote inspanning en brengt kosten met zich mee”, aldus nog Schauvliege. “Om een goed ondersteuningsbeleid te kunnen uitstippelen, is er nood aan meer inzichten over het potentieel en de evolutie en over de beste en best uitvoerbare landbouwkundige maatregelen die we in Vlaanderen kunnen nemen. Om dat potentieel nog beter in kaart te brengen, werken we momenteel de acties verder uit met betrekking tot de bodemorganische stoffen in landbouwbodems en het begeleidingstraject voor klimaatscans uit het Vlaams Klimaatbeleidsplan.”

“Ik heb altijd geijverd voor de bescherming van de poldergraslanden, en de landbouwer met natte graslanden levert een ecosysteemdienst aan de samenleving”, zo reageert Vandaele. “Voor mij mag daar een vergoeding of compensatie tegenover staan. Het minste wat we als Vlaamse overheid kunnen doen, is zeer terughoudend te werk gaan alvorens percelen te schrappen waardoor die mensen hun landbouwsubsidie verliezen.”  

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx

Volg VILT ook via