nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.07.2017 "Probleem met aardappelcontracten oplossen via dialoog"

Belgapom, de Belgische aardappelhandel en -verwerking, beseft dat de extreme droogte impact heeft op de aardappelteelt in ons land en wijst erop dat het zijn leden en telers heeft opgeroepen om met elkaar in dialoog te gaan om mogelijke problemen op te lossen. In heel wat gevallen is dat gebeurd en meestal werd een bilaterale oplossing uitgewerkt”, zegt Romain Cools, secretaris van Belgapom, naar aanleiding van een open brief van ABS aan de organisatie.

ABS had in die open brief de vraag gesteld aan de aardappelhandelaars en -verwerkers om de contracten die voor 2017 zijn afgesloten aan te passen als gevolg van de extreme groeiomstandigheden van de voorbije weken. De landbouworganisatie wees daarbij naar de bestaande contractvoorwaarden. “Een overmachtsclausule is niet voorzien in deze contracten en inspraak krijgen telers niet als het gaat over de voorwaarden die erin zijn opgenomen”, stelde ABS.

Belgapom is enigszins verbaasd over deze insinuaties. “De Belgische aardappelsector is de enige in de landbouwsector die in het kader van de conventie contractuele landbouw van toenmalig minister van Landbouw Sabine Laruelle een overeenkomst heeft gesloten. ABS lag toen mee aan de basis van deze overeenkomst die door de minister en de FOD Economie bekrachtigd werd”, benadrukt Cools.

Belgapom erkent dat de uitzonderlijke weersomstandigheden een impact hebben op de aardappelteelt. “Maar er dient wel een onderscheid gemaakt te worden bij de interpretatie van de contracten voor de vroege aardappelen en de teelt van bewaaraardappelen. Die laatste worden vooral door professionele telers geproduceerd, met een groter areaal en bewaarcapaciteit. Zij zijn vaak actief zowel via contracten als op de vrije markt en dat kan in een aantal gevallen tot spanningen leiden”, luidt het.

Dat neemt niet weg dat de organisatie de telers en haar leden heeft opgeroepen om met elkaar in dialoog te gaan wanneer problemen worden vastgesteld op aardappelpercelen. “Vaak kan er een bilaterale oplossing worden uitgewerkt. Zo werd een aantal contracten van vroege aardappelen in overleg met de telers één tot twee weken achteruit geschoven”, vertelt Cools. Dit betekent volgens hem dat de handel en verwerkers zich moeten bevoorraden met oude oogst van Belgische origine of met ingevoerde aardappelen. “In beide gevallen is de vrije prijs veel hoger dan die van de gecontracteerde nieuwe aardappelen.”

Belgapom merkt ook op dat recente proefrooiingen hebben aangetoond dat sinds er uiteindelijk neerslag is gevallen, het rendement met tien ton per hectare is toegenomen in vergelijking met de opbrengstramingen van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA). Daarbij was er sprake van een gemiddelde opbrengst van 20 ton per hectare voor niet-beregende percelen en 30 tot 35 ton voor beregende velden. “Trouwens, de telers die vóór het verbod op beregening in de mogelijkheid waren om te beregenen en dit ook gedaan hebben, mogen hiervoor ook beloond worden”, stelt de organisatie.

Tot slot stelt Belgapom nog dat het niet correct is de problemen met de vroege aardappelteelt te koppelen aan de hoofdoogst, die pas in september of oktober gerooid wordt. “Deze laatste heeft natuurlijk ook geleden onder hitte- en droogtestress, maar evolueert momenteel gunstig en lijkt tot een normale opbrengst te leiden”, beweert Cools. Hij benadrukt ook dat de Belgische aardappelketen de voorbije jaren sterk heeft ingezet op een duurzame relatie tussen telers en hun afnemers. “Samen met de sterke groei van de export in de sector heeft dat ertoe geleid dat deze teelt tot een substantieel onderdeel van het inkomen van de Belgische akkerbouwers is geëvolueerd.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via