nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.09.2019 Projectgrindwinning Elerweerd voorziet irrigatie

Door de ontgrinding in het Maasland sinds de jaren 70 van vorige eeuw, is er meer dan 700 hectare landbouwgrond verloren gegaan. “Door dit verlies heeft de landbouwsector in deze streek dringend nood aan een opwaardering en ondersteuning”, aldus Peter Bruggen, provinciaal secretaris bij Boerenbond. Die zal er nu komen, in de vorm van de projectgrindwinning Elerweerd waarbij een irrigatieproject wordt gerealiseerd als flankerend beleid. Bedoeling is om na de grindwinning overstromingsbeschermende maatregelen te realiseren en natuur te creëren in het winterbed van de Maas. Ter compensatie van de 160 hectare landbouwgrond die verloren gaat, komen er voorzieningen voor beregening op een even groot areaal.

Op 25 maart 2009 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het grinddecreet goed waarin drie uitzonderingen op de eindigheid van de grindwinning werden voorzien: één hiervan is de projectgrindwinning. “Bij projectgrindwinning staat niet de grindwinning voorop, maar wel de realisatie van een maatschappelijk project van groot openbaar belang”, zegt Peter Bruggen, provinciaal secretaris bij Boerenbond. “Het project Elerweerd is het eerste project via projectgrindwinning.”

In het voorstel voor een projectgrindwinning moet aangetoond worden welke impact het project zal hebben op de beroepslandbouw via een landbouwgevoeligheidsanalyse en een landbouweffectenrapport. Daarnaast moet ook aangegeven worden hoe deze impact via flankerende maatregelen gecompenseerd zal worden. “Het grinddecreet voorziet dat bij ontginning in de rivierbedding van de Maas de nabestemming geen landbouw meer kan zijn”, verduidelijkt Peter Bruggen. “Concreet betekent dit dat door het project Elerweerd ongeveer 160 hectare landbouwareaal verdwijnen.”

Zoals het decreet voorschrijft, werd er dus gezocht naar een ondersteunend flankerend beleid. Uit een bevraging bij de betrokken landbouwers bleek dat een irrigatieproject hier een meerwaarde kan betekenen voor de landbouw. “Ontgrinding is vaak ten nadele van landbouw”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Het is goed dat er nu de mogelijkheid is van een flankerend beleid om de landbouwsector in een ontginningsgebied extra te ondersteunen. Het Irrigatieproject Elerweerd is hier een mooi voorbeeld van.”

Het irrigatieproject Elerweerd wil 160 hectare beregenen. Dit komt overeen met de oppervlakte landbouwgrond die verloren gaat. Het project wordt gerealiseerd door Steengoed, de Watergroep, de Irrigatieboeren Elerweerd en Boerenbond. Al deze partners hebben zich tot doel gesteld om binnen vier jaar dit project te realiseren. “Met de medewerking van Steengoed en De Watergroep kunnen we een irrigatieproject realiseren waardoor de aangesloten landbouwers bij onze vzw zich kunnen wapenen tegen een wijzigend klimaat”, aldus Wim Truijen Voorzitter Irrigatieboeren Elerweerd vzw.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Project Grindwinnings Comité

Volg VILT ook via