nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.10.2016 Provincieraad keurt glastuinbouwzone Melsele goed

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde woensdag het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) en bijbehorend onteigeningsplan goed dat ruimte moet voorzien voor een 60 hectare grote glastuinbouwzone in Melsele (Beveren). De plannen zijn in het verleden op buurtprotest gestoten, ook landbouwers protesteerden eerder al en het gemeentebestuur wisselde het geweer van schouder. Toch zegt de provincie dat op één na alle overheidsinstanties gunstig adviseerden en dat met de beslissing invulling gegeven wordt aan Vlaamse planprocessen. Ook waarschuwde gedeputeerde Geert Versnick dat er op de gronden gespeculeerd werd in functie van een logistiek park.

Al in 2008 nam de Oost-Vlaamse deputatie het initiatief voor een clustering van glastuinbouw in Melsele. Het eerste plan werd in 2013 vernietigd omdat de impact op de waterhuishouding onvoldoende grondig in kaart was gebracht. Ondertussen werd gewerkt aan een nieuw plan. Met de juiste inrichting van het gebied, zo blijkt uit wateronderzoek, zal de impact op de waterhuishouding tot een minimum beperkt worden. Het plan werd door 39 raadsleden van de meerderheid goedgekeurd. De rest van de raad stemde tegen.

Voorafgaand aan de stemming herinnerde gedeputeerde Geert Versnick er aan dat de ontwikkeling van een glastuinbouwzone een opdracht is die de provincie toegewezen kreeg door de Vlaamse regering. “Zelf geloven we ook dat een glastuinbouwzone nodig is opdat de sector in onze regio nog een toekomst zou hebben. Bedrijven zullen immers efficiënter moeten worden en hun milieuvoetafdruk verkleinen”, aldus Versnick. Voor de glastuinbouwzone moeten lokale landbouwers wijken. Daarom heeft de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) flankerende maatregelen uitgewerkt. De gedeputeerde verzekert dat de plaatselijke landbouw niet moet wijken voor Nederlandse tuinders zoals gefluisterd wordt. “Het zijn mensen van de streek die van de nieuwe mogelijkheden gebruik willen maken”, verzekert Versnick.

Vanuit de oppositie werd herinnerd aan de honderden bezwaarschriften tegen de glastuinbouwzone. “Door de gewijzigde socio-economische situatie is elk maatschappelijk draagvlak verdwenen”, zo benadrukt Steve Herman, provincieraadslid voor Vlaams Belang. “We willen de toekomst van glastuinbouwbedrijven verzekeren, maar dat kan beter gebeuren in gebieden waar er actueel nood is aan een cluster. Hier is er lokaal geen vraag naar en dreigt de glastuinbouwzone de weinige resterende open ruimte aan te snijden. De lokale landbouw heeft al te lijden onder verstedelijkingsdruk en het verdwijnen van landbouwgrond. Dat wordt door dit PRUP nog versterkt.

Ook Riet Gillis vestigt namens Groen de aandacht op de circa 25 lokale landbouwbedrijven die moeten wijken voor de glastuinbouwzone. “Door het grondverlies wordt hun bedrijf niet meer leefbaar terwijl het gaat om landbouwers met een opvolger of om 40’ers in volle uitbating. Het project staat ook haaks op plattelandsontwikkeling waar zoveel subsidies aan gegeven worden.” Zij vraagt zich af of het niet strijdig is met het eigendomsrecht dat een hogere overheid landbouwers onteigent om hun grond in gebruik te geven van andere landbouwers. “Hoe kan het dat een project voortgaat zonder steun van de lokale bevolking, van lokale landbouwers en van de lokale overheid.”

Het gebied is ongeveer 60 ha groot, zo verduidelijkt de provincie. Het grootste gedeelte - ongeveer 50 ha - is voorzien voor glastuinbouwbedrijven. Ter hoogte van het fort van Zwijndrecht komt een bouwvrij landbouwgebied met natuurverbindingselementen. Aansluitend aan de KMO-zone ‘Schaarbeek’ komt een zone voor landbouwaanverwante bedrijven. Voor de omliggende woonlinten is een landschapsintegrerende buffering voorzien. De ontsluiting van het gebied zal rechtstreeks via de KMO-zone gebeuren, aldus de provincie.  

Bekijk de definitief vastgestelde plannen hier

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via