nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.08.2018 Publieke inspraak over milieueffecten van stikstofplan

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in Vlaanderen bijdragen tot de realisatie van de Europese natuurdoelstellingen. Om waardevolle natuur alle kansen te geven, worden natuurgebieden beter beschermd tegen stikstof afkomstig van menselijke activiteiten zoals verkeer, industrie en veehouderij. Voor het in kaart brengen van de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu is een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

De ambitie van Europa om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen, zit vervat in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze natuurrichtlijnen sporen de lidstaten aan om ervoor te zorgen dat de natuurlijke habitats en soorten op hun grondgebied in een goede toestand verkeren. Het behalen van de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt door een te hoge stikstofdepositie in de speciale beschermingszones voor natuur. Een bodem rijk aan stikstof en andere nutriënten is geschikt voor landbouwdoeleinden, maar geeft waardevolle plantensoorten weinig kans om zich te vestigen.

In alle 38 natuurbeschermingszones die in Vlaanderen zijn vastgelegd in uitvoering van de Habitatrichtlijn wordt telkens voor minstens één habitat de kritische depositiewaarde overschreden. Uitgedrukt in oppervlakte kende ongeveer 71 procent van de ruim 44.000 hectare binnen de habitatgebieden een te hoge stikstofdepositie. Vaak is de stikstofneerslag zo groot dat er met een aangepast herstelbeheer in het natuurgebied geen mouw aan te passen is. Een aanpak aan de bron is met andere woorden nodig. Daarom wordt sinds 1 juli 2017 bij de vergunningverlening aan landbouw en industrie de milieudruk door ammoniakemissie afgemeten.

De Vlaamse regering pakt de reductie van stikstofemissies planmatig aan. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de stikstofuitstoot terugdringen zonder de economische realiteit uit het oog te verliezen. Economische activiteiten kunnen vanwege hun stikstofemissie ongewenst zijn in de nabijheid van waardevolle natuur, maar de vergunningverlening gaat niet volledig op slot. De Vlaamse regering vindt het namelijk belangrijk dat (nieuwe) economische ontwikkeling mogelijk blijven in een context waarin natuur en economie met elkaar in evenwicht gebracht worden.

Alvorens een openbaar onderzoek te organiseren over het PAS-programma peilt de Vlaamse overheid nu naar reacties omtrent het milieueffectenrapport. Iemand die van mening is dat een alternatieve aanpak of een mogelijk milieueffect onterecht vergeten is, kan dat nog tot half oktober signaleren. Een alternatief dat de overheid reeds bekeken heeft, is de Nederlandse aanpak van ‘ontwikkelruimte’ voor nieuwe projecten. Daarbij wordt niet elk project (b.v. de uitbreiding van een bestaande stal) aan een individuele beoordeling onderworpen, maar wordt bekeken of het kan doorgaan binnen de beschikbare depositieruimte die er is ten gevolge van de trendmatige daling van de stikstofemissie.

Meer info: Kennisgevingsnota MER-PAS

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via