nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.07.2019 Ruimen van H3-besmette kippenstallen kan van start gaan

Donderdag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van het H3-virus bij pluimvee. Op basis daarvan kan het Voedselagentschap nu de ruiming van besmette bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen aanvatten. Details over de vergoedingsregeling volgen later, in een apart KB. “Een grote catastrofe had vermeden kunnen worden wanneer het ruimen van besmette bedrijven dit voorjaar al was gestart”, verklaart Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) het ongeduld binnen de pluimveesector. Die kaap is nu genomen, maar de landbouworganisaties blijven onvoldaan. “Dit KB is een stap vooruit, maar de moeilijkheid zit hem in de vergoedingsregeling die terugwerkende kracht mist”, reageert Wouter Wytynck namens Boerenbond. Ook de Landsbond blijft strijden voor die retroactiviteit.

Maandenlang heeft de pluimveesector erom gesmeekt en nu is het eindelijk gepubliceerd: het KB betreffende de bestrijding van laagpathogene vogelgriep (type H3). Pluimveehouders, vooral leghennenhouders en vermeerderingsbedrijven, werden dit voorjaar verrast door een laagpathogene vorm van vogelgriep die toch erg schadelijk en besmettelijk bleek. Eerst in West-Vlaanderen en vervolgens ook in Oost-Vlaanderen geraakte het ene na het andere bedrijf besmet. Ondertussen zijn er meer dan 80 haarden en op alle bedrijven is de uitval groot en stoppen de kippen met het leggen van eieren.

Gelet op de besmettelijkheid van deze H3-virusvariant en de aantasting van het dierenwelzijn – kippen sterven of genezen onvolledig van een besmetting – bepleitte de pluimveesector het ruimen en vergoeden van de getroffen bedrijven. Bij hoogpathogene vogelgriep had het Voedselagentschap snel in actie kunnen treden, maar nu was de wetgeving niet voorzien op deze ‘atypische’ H3-variant van het virus. Na lang wachten zette de Europese Commissie het licht toch op groen voor het ruimen en vervolgens vergoeden van getroffen bedrijven. Met ruimen kan nu eindelijk gestart worden want donderdag verscheen de wettelijke basis daarvoor in het Belgisch Staatsblad.

Het KB vermeldt: “De verantwoordelijke van een inrichting met pluimvee waar influenza type H3 vastgesteld wordt, moet ruimen na het bevel daartoe van het Voedselagentschap.” Naargelang de besmetting van voor of na de publicatie van het besluit dateert, moeten de stallen binnen de drie dan wel twee weken leeggemaakt worden. Gaat het om een recente besmetting bij braadkippen ouder dan 14 dagen, dan is er 30 dagen tijd om het bevel van het Voedselagentschap (FAVV) op te volgen.

Het H3-virus, dat vooral leghennen en moederdieren treft, is volledig onschadelijk voor de mens. Bij het ruimen van de stallen wordt daarom de voorkeur gegeven aan het slachten van de kippen. Ruimen in de betekenis van het vergassen van de dieren kan de enige uitkomst zijn voor te lichte kippen die niet geslacht kunnen worden en zichtbaar zieke kippen. Dieren die geen ziektesymptomen vertonen, kunnen aan het slachthuis aangeboden worden voor verwerking tot soepkip. “Zo beperkt het FAVV de operationele kosten, maar dit brengt een aantal praktische problemen met zich mee”, vreest Wouter Wytynck van Boerenbond. “ Er is slechts een geringe slachtcapaciteit voor moederdieren in ons land en doordat de leghennenslachthuizen voor hun vakantieperiode staan zullen er de komende twee weken bijna geen leghennen geslacht kunnen worden. Daardoor dreigt er opnieuw kostbare tijd verloren te gaan, waardoor het virus zich verder kan verspreiden. Bovendien daalt de vergoedingswaarde van de kippen naarmate ze ouder worden. “

De vakantiesluiting van slachthuizen betekent dat leghennenhouders nog twee weken langer kippen moeten voederen die geen eieren meer leggen. Op die manier loopt de economische schade nog hoger op. Ten tijde van de fipronil-crisis werd ook de voorkeur gegeven aan slachten boven ter plaatse ruimen, maar toen mochten de kippen niet in de voedselketen terechtkomen. Na slacht werden ze opgehaald door kadaververwerker Rendac. Uitgeziekte hennen zullen ditmaal wel geslacht kunnen worden voor consumptie. De beperkte waarde die hun vlees heeft, zal afgetrokken worden van de vergoeding die de pluimveehouder ontvangt. Federaal landbouwminister Denis Ducarme liet in het KB opnemen dat de beslissing tot slachting aanleiding geeft tot een vergoeding voor het verlies van de veestapel. Die vergoeding moet de Europese toets op staatssteun doorstaan. Meer details met betrekking tot de vergoeding geeft het KB niet.

“Een apart KB dat de vergoeding regelt, wordt later nog gepubliceerd”, legt Mark Wulfrancke (ABS) uit. De beleidsmedewerker van het Algemeen Boerensyndicaat verzekert dat pluimveehouders die hun stallen ruimen op bevel van het Voedselagentschap mogen rekenen op een vergoeding. Wat hij met tegenzin moet communiceren, is dat er nog altijd geen oplossing uit de bus kwam voor pluimveehouders die de gecoördineerde ruiming niet hebben afgewacht. Wie op eigen houtje de dieren al eerder naar het slachthuis afvoerde of vergaste, verloste de zieke kippen uit hun lijden en bewees de rest van de sector een dienst door het besmettingsgevaar weg te nemen. “Met de collega-landbouworganisaties blijven we daarom ijveren voor een vergoeding van deze bedrijfsleiders”, zegt Wulfrancke, en hij benadrukt dat ze over goede argumenten beschikken om de retroactiviteit toe te staan.

Om het virus snel in te dammen, is de sector ook vragende partij voor een screening van de bedrijven in de buurt van de besmette zone. Voorlopig is daar geen sprake van. Ook dat vindt ABS een gemis gelet op de regel dat een bedrijf maar één keer vergoed kan worden voor een H3-besmetting. Mark Wulfrancke: “De overheid staat er niet bij stil dat zonder screening van buurtbedrijven kippenstallen na ruiming, leegstand en ontsmetting toch opnieuw besmet kunnen worden zonder dat de pluimveehouder in kwestie daar iets kon aan doen.” Ook de andere landbouworganisaties vinden dat risico te groot. “Daarom is binnen de interprofessionele organisatie VEPEK besloten om als sector zelf het initiatief te nemen voor een screening van de pluimveebedrijven in de buurt. Zo willen we een nieuwe besmetting vermijden op een bedrijf dat heropstart”, legt Wouter Wytynck uit.

Met het nu gepubliceerde ruimings-KB is de angel niet uit de discussie. “Voorlopig wil de overheid niet voorzien in een vergoedingsregeling met terugwerkende kracht. Bedrijven die te goeder trouw en in het voordeel van de ganse sector hebben gehandeld, worden zo benadeeld. Dat blijft voor Boerenbond het grote struikelblok”, zegt Wytynck. Ook de Landsbond laat zijn leden-pluimveehouders weten dat “alles in het werk wordt gesteld om een oplossing te bekomen voor de retroactiviteit van de vergoeding”. Bovendien kan er voorlopig enkel een vergoeding bekomen worden voor het aantal levende dieren op het moment van publicatie van het KB. Ook van deze beperking laten Boerenbond en Landsbond weten dat ze niet fair is gelet op de pluimveehouders die met een hoge uitval in hun stal te kampen hadden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via