nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2016 SALV formuleert 10 geboden voor betere regelgeving

Het zal veel land- en tuinbouwers ongetwijfeld als muziek in de oren klinken: de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) heeft in zijn meest recente advies nagedacht over hoe de regeldruk verlaagd kan worden. De tips naar de overheid toe gaan van een meer doorgedreven communicatiebeleid tot een eenvoudige dienstverlening en extra aandacht voor jonge land- en tuinbouwers.

In tijden waarin boeren met de regelmaat van de klok hun beklag doen over de overvloed aan regels die hen door de verschillende bevoegde overheden worden opgelegd, heeft adviesraad SALV nagedacht over hoe je de regeldruk kan verlagen. Alle 17 ledenorganisaties werden bevraagd over hun kijk op administratieve vereenvoudiging en de verbetering van de praktische toepasbaarheid van Vlaamse en Europese regelgeving. Ook over nieuwe wetgevende concepten zoals experimentwetgeving, regelluwe zones en vaste verandermomenten werd nagedacht.

De rondvraag mondde uit in een lijst met tien aanbevelingen, opgelijst in het meest recente SALV-advies. In de eerste plaats moet een meer doorgedreven communicatiebeleid van de verschillende overheden burgers en bedrijven beter informeren over verschillende regelgevingen. Ten tweede hamert de SALV op een eenvoudige dienstverlening. Zo moet het mogelijk zijn om alle gegevens in te dienen via een e-loket. Het reeds bestaande e-loket dat door landbouwers wordt gebruikt zou uitgebouwd moeten worden en met andere e-loketten worden afgestemd. Ook dubbel werk moet zo veel mogelijk vermeden worden.

Ten derde moeten overheidscontroles beter gecoördineerd worden: te veel controles moeten absoluut vermeden worden. Ten vierde moet er tijdig geïnformeerd worden over de resultaten van de uitgevoerde controles. De SALV merkt op dat het nu dikwijls uitzonderlijk lang duurt vooraleer de landbouwer op de hoogte wordt gebracht van de resultaten van controles. In dat kader herinnert de Raad er ook aan dat landbouw geen exacte wetenschap is, waardoor bepaalde omstandigheden zoals bijvoorbeeld overmatige neerslag ervoor kunnen zorgen dat de gevonden resultaten afwijken van normale waarden.

Ten vijfde vraagt de SALV om het systeem van bezwaren en beroepen correct uit te bouwen. Daarmee doelt de raad niet enkel op een tijdige afhandeling, maar ook op het op punt stellen van een systeem zodat de ambtenaar die beslist in eerste aanleg, geen rol vervult in de beroepsprocedure. Ten zesde moet er bij het uitwerken van een nieuwe regelgeving ook rekening gehouden worden met de specifieke situatie en de noden van jonge land- en tuinbouwers. Omdat zij vaak een tekort aan financiële reserves hebben, vindt de SALV het een goed idee om een ‘jongerentoets’ uit te werken. Bij het uitbetalen van ondersteuning zouden de dossiers van jonge land- en tuinbouwers bijvoorbeeld eerst behandeld kunnen worden.

Ten zevende moet er voor gezorgd worden dat ook op EU-niveau bij de opmaak van nieuwe landbouw- en visserijregelgeving voldoende aandacht wordt besteed aan vereenvoudiging en toepasbaarheid op nationaal en lokaal vlak. De SALV haalt de deadline voor het inzaaien van een groenbedekker aan. Die moet in de hele EU ingezaaid worden voor 1 oktober, een streefdatum die bij langdurige neerslag niet kan worden gehaald. Het is noodzakelijk dat de Europese regelgeving maximaal toepasbaar kan zijn op Vlaams niveau, zo stelt de SALV. 

Ten achtste moeten ambtenaren en politici over voldoende praktijkkennis beschikken, zo adviseert de SALV, die vindt dat er nog te veel beslist wordt vanuit een ivoren toren. Om dat te verhelpen zou praktijkervaring deel moeten gaan uitmaken van het opleidingstraject dat nieuwe ambtenaren doorlopen. Ten negende moet er meer met een open vizier gewerkt worden. Administraties moeten beter samenwerken en onderling alle relevante informatie op een vlotte en transparante manier met elkaar uitwisselen. Als tiende en laatste tip stelt de SALV voor om overregulering te vermijden en de eigen wetgeving te coördineren door het samenvoegen van decreten en besluiten.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Fonis Morguefile

Volg VILT ook via