nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2019 "Samen met regering uitdagingen ombuigen tot kansen"

“In het nieuwe regeerakkoord zitten heel wat positieve zaken, maar ook dingen die ons ongerust maken”, zo vatte Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker de reactie van de organisatie op het nieuwe regeerakkoord samen tijdens zijn jaarlijkse Nazomerontmoeting in het Vlaams Parlement. “Maar we steken de hand uit naar de nieuwe regering om samen constructief te zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waar onze Vlaamse land- en tuinbouwers voor staan om zo die uitdagingen om te buigen tot kansen en opportuniteiten.”

Het meest positieve aspect aan het regeerakkoord is volgens De Becker dat de nieuwe regering erkent dat land- en tuinbouwers ondernemers zijn die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen. “Ze ondersteunt ook het ondernemerschap in de sector en benadrukt dat de toekomst van landbouw in innovatie én diversiteit ligt.” Als andere positieve aspecten ziet Boerenbond de aandacht voor onder meer een eerlijke prijs voor landbouwproducten, voor goed risicobeheer en voor een beter overleg binnen de agrovoedingsketen die, versterkt door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, land- en tuinbouwbedrijven sterker en weerbaarder moeten maken.

“Maar er zijn ook een aantal punten in het regeerakkoord die vraagtekens oproepen en ons ongerust maken. Zo lezen we dat er gekozen wordt voor een uitfasering van de gekoppelde steun en dat terwijl de vleesveehouderij een sector in crisis is. Ook het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wil men hervormen, terwijl investeringen net nu broodnodig zijn”, aldus de voorzitter. Ook het feit dat een hertekening van VLAM wordt vooropgesteld, dat de werking van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) in vraag wordt gesteld en dat het systeem van nutriëntenemissierechten en het erosiebeleid zal bijgestuurd worden, doet bij De Becker alarmbellen afgaan.

Ook over de natuurambities van de nieuwe regering is Boerenbond argwanend. “De Vlaamse regering wil bijkomend 20.000 hectare onder effectief natuurbeheer plaatsen en 10.000 hectare bijkomend bos creëren. “Bovenop de Europese natuurdoelstellingen – die al ambitieus zijn – wil men ook inzetten op aanvullende Vlaamse natuur zoals stadsnabije bossen, klimaatbossen, Vlaamse parken, groenblauw netwerk, enz. Maar waar in Vlaanderen moet dat gebeuren”, vraagt de Boerenbondvoorzitter zich af. Hoewel de ruimtebalans herbevestigd wordt in het regeerakkoord, is dit voor de landbouworganisatie toch een reden tot alertheid.

Het engagement van de regering om het Vlaams plattelandsbeleid verder uit te bouwen en te kiezen voor leefbare dorpen en open ruimte, wordt als positief gezien. Net zoals het feit dat gemeenten met veel open ruimte meer middelen krijgen. “Maar een fundamentele hervorming van het gemeentefonds, dat essentieel is voor de financiering van plattelandsgemeenten, blijft helaas achterwege. Vlaanderen is immers stad én platteland en beiden verdienen een volwaardig beleid met volwaardige financiering”, zegt Sonja De Becker. Dat de verplichte fusie van gemeenten er niet komt en dat de provincies blijven bestaan, kan op de goedkeuring van Boerenbond rekenen.

In tegenstelling tot de vorige regeerperiode zitten de bevoegdheden Landbouw en Omgeving niet meer bij dezelfde minister. “De ervaring leert ons dat de beiden in één hand een moeilijke spreidstand gaf. De toekomst zal uitwijzen of splitsing een betere zaak is”, luidt het. De uitdagingen voor de komende regeerperiode zijn volgens Boerenbond niet min. “Er zullen moeilijke en harde discussies moeten gevoerd worden. Vanuit Boerenbond zullen wij ook de volgende jaren voluit de verdediging van de belangen van onze sector opnemen, maar we zullen dit doen als middenveldorganisatie die haar verantwoordelijkheid opneemt, open en constructief.”

Tot slot lanceerde de voorzitter nog een oproep naar de nieuwe Vlaamse regering en naar landbouwminister Hilde Crevits die ook aanwezig was op de Nazomerontmoeting. “Geef onze sector vertrouwen in plaats van wantrouwen. Beschouw landbouw niet als een probleem, maar als deel van de oplossing. Geef tijd in plaats van te overhaasten. Investeer in kennis en technologie. Laat ruimte voor diversiteit en biedt ondersteuning op maat en investeer samen met ons in de toekomst van onze Vlaamse land- en tuinbouw.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via