nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.11.2019 Sensibilisering om verstandig antibiotica te gebruiken

Van 18 tot 24 november 2019 is het de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica. Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. “Het antibioticagebruik in de diergeneeskunde daalde de voorbije jaren fors, maar de strijd is nog niet gestreden”, klinkt het bij AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en - resistentie bij dieren. “Minder antibiotica gebruiken is absoluut noodzakelijk. Alleen zo kunnen we de resistentie voor antibiotica verder doen dalen en de gezondheid van mens en dier veiligstellen.”

Antibioticaresistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van antibiotica in de geneeskunde voor mensen en in de diergeneeskunde. “Het is dus van essentieel belang om toe te zien op het verantwoord gebruik en om de preventie en het gebruik van alternatieven te stimuleren in beide sectoren zodat de gebruikte hoeveelheden dalen”, zegt Jeroen Dewulf, voorzitter van AMCRA. “De overdracht, ook via de omgeving, van resistente bacteriën van dier op mens en omgekeerd maakt dat een globale en geïntegreerde aanpak noodzakelijk is.”

Minder en verantwoord gebruik van antibiotica zijn de pijlers van het actieplan ‘Visie 2020’ van het AMCRA. In 2014 werden drie doelstellingen geformuleerd, die doelstellingen zijn ook opgenomen in het antibioticaconvenant uit 2016 tussen de federale overheid en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde, zoals landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, dierengezondheidsorganisaties en andere schakels uit de dierlijke productiekolom.

“Een eerste doelstelling, 50 procent minder dierenvoeders gebruiken waar antibiotica in zitten tegen 2017, werd in 2017 behaald”, legt Jeroen Dewulf uit. “Ook de tweede doelstelling, tegen 2020 75 procent minder antibiotica gebruiken die uiterst belangrijk zijn voor de menselijke gezondheid (zogenaamde kritische antibiotica) werd al in 2017 behaald.” De derde doelstelling is het totale antibioticagebruik in de diergeneeskunde met 50 procent verminderen ten opzichte van 2011. “Tussen 2011 en eind 2018 daalde het antibioticagebruik bij dieren in België met 35,4 procent. Nog 14,6 procent te gaan dus om de 50%-doelstelling te behalen voor het einde van 2020.”

Het Visie 2020-plan loopt ten einde, maar er staat al een tweede actieplan in de steigers. “Het AMCRA 2024-plan breidt het huidige beleid voor registratie en benchmarking van antibioticagebruik uit naar meer diersoorten, ook gezelschapsdieren”, legt Jeroen Dewulf uit. “Het nieuwe plan zal samen met de acties van de overheid deel uitmaken van een ‘One Health’ nationaal actieplan voor antimicrobiële resistentie.’ Het ‘One Health’-plan verenigt alle acties voor volksgezondheid, diergeneeskunde en leefmilieu in België.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via