nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.08.2019 Tool helpt landbouwers juiste groenbedekker te kiezen

Een nieuwe online tool helpt landbouwers in de toekomst een handje om de juiste groenbedekker te kiezen. Daarbij wordt rekening gehouden met zaaidatum, bodemziekten, bewortelingsdiepte, vorstgevoeligheid, enz. “De keuze voor een groenbedekker is belangrijk want het kan de bodem een stevige duw in de rug geven op vlak van structuurverbetering, vermindering van ziekten en plagen en de aanvoer van organische stof”, zo zeggen de partners van het project ‘Leve(n)de Bodem die de tool ontwikkelden.

Sinds het nieuwe Mestactieplan (MAP6) in voege is, gelden ook nieuwe normen rond vanggewassen. Eén van de doelstellingen van het nieuwe mestbeleid is een uitbreiding van het Vlaamse areaal vanggewassen omdat dit de waterkwaliteit op korte termijn het meest winst kan opleveren. Naast een betere waterkwaliteit spelen vanggewassen ook een belangrijke rol in het kader van de bodemkwaliteit. Maar omdat er heel wat soorten groenbedekkers bestaan waardoor boeren het spoor bijster kunnen raken, werd een gebruiksvriendelijk online instrument uitgewerkt.

Met behulp van een beslissingsboom worden landbouwers door een aantal beslissingen geloosd. Een eerste belangrijke parameter is de zaaidatum. Ook moet er aangegeven worden of het perceel in kwestie te maken heeft met bodemziekten of plagen, iets wat gerelateerd is aan de teeltrotatie. Alle ongeschikte groenbedekkers worden daarna weggefilterd en vervolgens krijgt de boer een lijst met de meest aangewezen groenbedekkers en hun aangewezen zaaizaadhoeveelheid en een indicatieve kostprijs per hectare.

Daarna moet de landbouwer nog een aantal parameters doorlopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vorstgevoeligheid van de groenbedekker. Dat is afhankelijk van de inzaaidatum van het vervolggewas en van de bodembewerking die zal gehanteerd worden. Zo is het voor een niet-kerende bodembewerking belangrijk om een vorstgevoelige groenbedekker te kiezen. Ook de bewortelingsdiepte van de groenbedekker is belangrijk, zeker voor de structuur van de bodem. Zeker bij een niet-kerende bodembewerking is een goede doorworteling van de bodem nodig. Ook de oogstbaarheid van de groenbedekker, het potentieel voor stikstofopname of -vrijgave en de aanvoer van organische koolstof.

Zo komt de landbouwer, na het doorlopen van de tool, uit bij de meest geschikte groenbedekker(s) voor zijn perceel. Hij kan ook beslissen om een mengsel te maken van een aantal van de geschikte groenbedekkers. Daarnaast kan het ook interessant zijn om na te gaan welke mengsels in aanmerking komen voor ecologisch aandachtsgebied (EAG). Vanggewassen die worden ingezaaid in het kader van MAP6 mogen evenwel geen vlinderbloemigen zijn, ook niet in een mengsel. De enige uitzondering daarop is het mengsel gras-klaver.

Meer informatie: Beslisboom groenbedekkers 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via