nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2017 Varkenshouderij even belangrijk voor Nederland als KLM

De economische waarde van de Nederlandse varkenshouderij is minstens even groot als die van vliegmaatschappij KLM of van Volvo. Dat zegt de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Volgens cijfers van de organisatie bedraagt de economische waarde van de sector ruim acht miljard euro per jaar, terwijl uit een studie blijkt dat het verdwijnen van KLM een schade zou betekenen voor de Nederlandse economie van vier miljard euro. De varkenssector in het land is bovendien goed voor 10.700 voltijdse arbeidsplaatsen, terwijl Volvo wereldwijd 25.000 werknemers tewerk stelt.

Omdat er vaak onwaarheden over de Nederlandse varkenshouderij worden verspreid, heeft de Nederlandse Vakbond Varkenshouders een ‘factsheet’ opgemaakt met feiten en cijfers over aantallen varkens en bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, inkomen van varkenshouders, consumptie, duurzame stallen, enz. De organisatie hoopt hiermee de pers en consumenten juist te informeren over de sector. Het document wordt op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders benadrukt dat het economisch belang van de varkenshouderij in Nederland groot is. “Zou die er niet meer zijn, dan kost dit ons land ruim 26.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen en vervalt een jaarlijkse economische waarde van ruim acht miljard euro, ofwel 1,5 procent van de totale economie”, klinkt het. “Dat betekent dat het economisch belang van de varkenshouderij voor Nederland groter is dan die van KLM of Volvo.”

In totaal telt het land 4.441 varkensbedrijven en 12,4 miljoen varkens. Het aantal varkensbedrijven daalt, maar het gemiddeld aantal varkens per bedrijf stijgt. In 2015 was dit gemiddeld 2.557, terwijl er 15 jaar eerder gemiddeld 903 varkens per bedrijf waren. Dat betekent volgens de vakbond niet dat Nederland vol met megastallen staat, iets wat dierenrechtenorganisaties vaak beweren. “Een definitie van onderzoeksinstituut Alterra bepaalt dat megastallen stallen zijn waarbij meer dan 7.500 vleesvarkens of meer dan 1.200 zeugen op één locatie worden gehouden. Nederland telt 17.517 varkensstallen en daarvan zijn slechts 326 of 1,8 procent te definiëren als megastal”, klinkt het.

Ook op vlak van duurzaamheid bestaan er volgens de Nederlandse Vakbond Varkenshouders nog heel wat vooroordelen over varkenshouderij. In het land, waar milieu- en dierenrechtenorganisaties sterk staan, leeft vaak het idee dat grote stallen slecht zijn voor dieren en milieu, maar dat ontkracht de organisatie. “Grote(re) moderne stallen bieden juist kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en landschap. Dat blijkt ook uit tal van studies van Nederlandse onderzoeksinstellingen”, luidt het.

Het principe daarachter is volgens de vakbond simpel. “Milieunormen dwingen veehouders grote stallen te bouwen. Daar kunnen de meest moderne technieken op vlak van milieu toegepast worden. Tegelijkertijd verdwijnen meerdere kleinere en verouderde bedrijven die vaak in de buurt liggen van natuurgebieden en woonkernen. De tendens naar grotere stallen is dus juist een positieve ontwikkeling”, aldus de sectorfederatie. Al stelt het Planbureau voor de Leefomgeving ook dat milieuhinder door geur en fijnstof, ammoniakdepositie op natuur en aantasting van het landschap wel toenemen in de naaste omgeving van deze nieuwe, grote bedrijven. Maar de vakbond is ervan overtuigd dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, mits de dierenaantallen gereguleerd blijven en oude stallen worden gesloopt.

Met cijfers wordt aangetoond dat het aantal duurzame varkensstallen in Nederland de afgelopen 15 jaar flink is gestegen: in 2001 ging het om 0,4 procent, terwijl in 2016 al 24,5 procent van de stallen als duurzaam werd aanzien. “Daarmee heeft de varkenshouderij de doelstelling van de overheid – 13 procent duurzame stallen tegen begin 2016 – ruimschoots behaald.” Bovendien zijn alle varkensbedrijven sinds 2016 verplicht om emissiearme stallen te hebben. Door deze ingrepen is de ammoniakemissie uit de varkenshouderij tussen 1990 en 2015 met 80 procent gedaald. “Geen enkele andere sector in ons land heeft zo’n grote daling van de ammoniakuitstoot weten te realiseren”, aldus nog de Nederlandse Vakbond Varkenshouders.

Meer informatie: Factsheet Nederlandse Varkenshouderij

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via