nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2016 Vlaamse ammoniakemissie met 22% gedaald sinds 2000

In vergelijking met 2000 nam de totale ammoniakemissie in Vlaanderen in 2014 met 22 procent af. Dat blijkt uit het jaarverslag immissiemeetnetten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart brengt. Die daling is volgens VMM te danken aan de afbouw van de veestapel en het in de praktijk omzetten van maatregelen uit de mestactieplannen zoals emissiearme stalsystemen en het emissiearm toedienen van mest. Om de uitstoot van fijn stof naar beneden te krijgen, wil VMM sensibiliseren rond het stoken van hout.

Voor de emissiecijfers over ammoniak gebruikte VMM cijfers van 2014. Nieuwe emissiecijfers van 2015 mogen we later dit jaar verwachten. Uit het jaarverslag immissiemeetnetten blijkt dat de land- en tuinbouw met 93 procent veruit de belangrijkste bron van ammoniak is. Zowel de meetresultaten als de modelberekeningen tonen een daling van de totale verzurende en vermestende depositie in 2015 ten opzichte van voorgaande jaren, zo staat te lezen in het nieuwe rapport. En, zo wordt daar aan toegevoegd, aangezien ammoniak nog steeds de grootste bijdrage levert, kan een verdere reductie enkel verkregen worden als er meer inspanningen geleverd worden om de emissie van ammoniak te doen dalen.

VMM brengt ook in herinnering waarom het zo belangrijk is dat die uitstoot onder de vooropgestelde normen blijft: de biodiversiteit lijdt onder overschrijdingen van die limiet. Het behoud van waardevolle vegetatie moet onder meer gegarandeerd worden door de programmatische aanpak stikstof (PAS). Om dat PAS-model op punt te stellen, voerde VMM ook metingen uit op 100 bijkomende, tijdelijke meetplaatsen in het kader van het AN2000-project. De meetplaatsen met de hoogste ammoniakconcentraties (Torhout, Wingene, Ieper en Malle) liggen in regio’s met intensieve veeteelt, zo geeft VMM alvast mee.

Verder wordt in het rapport ook heel wat aandacht besteed aan houtverbranding en de grote hoeveelheid fijn stof die het stoken van hout veroorzaakt. VMM adviseert voortaan om op dagen dat er veel fijn stof in de lucht zit de houtkachel niet onnodig te gebruiken. “Als er gedurende twee dagen meer dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter wordt verwacht, gaan we de bevolking adviseren om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te scheppen”, aldus VMM-woordvoerster Katrien Smet.

Verder blijkt Vlaanderen voor bijna alle stoffen de Europese norm te halen. Enkel in de buurt van non-ferro- en staalbedrijven zijn de concentraties van bepaalde zware metalen zoals lood, arseen, cadmium en nikkel nog te hoog. Het wegverkeer blijft echter de grootste spelbreker en is goed voor 36 procent van de totale uitstoot van stikstofoxiden, 34 procent van de totale roetuitstoot en 12 procent van de totale fijnstofuitstoot. Houtverbranding was in 2015 in Vlaanderen verantwoordelijk voor 35 procent van de totale fijnstofuitstoot, voor 40 procent van de totale dioxine-uitstoot en 87 procent van de totale PAK-uitstoot. Dat zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen die DNA-schade berokkenen en kankerverwekkend zijn.

Lees het volledige jaarverslag hier

Bron: eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via