nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2016 "Vlaamse economie vergroent te langzaam"

De Vlaamse economie wordt stelselmatig groener, maar doet dat, zeker in vergelijking met de buurlanden, te langzaam. Dat blijkt uit de Monitor Groene Economie die werd voorgesteld door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). “Er moet een versnelling hoger geschakeld worden om de langzame evolutie richting een groene economie aan te zwengelen”, klinkt het. Een geslaagde vergroening leidt volgens de monitor tot een veerkrachtigere economie, nieuwe markten die ontstaan en een hoger welzijn.

De Vlaamse Monitor Groene Economie gebruikt een uitgebreide indicatorenset uit de ‘Green Growth Strategy’ van de OESO. “Een vergroening van de economie veronderstelt in essentie een systeemverandering en dus niet louter een optimalisatie van het bestaande systeem. Er moet samenhangend worden ingezet op een vergroening van de drie bouwstenen van ons economisch systeem: wat we produceren en consumeren (producten en diensten), hoe we produceren (productie) en hoe we consumeren (consumptie)”, aldus het Departement Leefmilieu.

Bij verschillende productiviteitsindicatoren zien we in Vlaanderen een positieve evolutie en een ontkoppeling tussen de economische activiteit en de milieudruk. Zo wordt er bijvoorbeeld per eenheid uitgestoten broeikasgassen de helft meer economische waarde gecreëerd. Ook per verbruikte hoeveelheid water is er een stijging van de economische activiteit. Toch scoren we niet zo goed tegenover een aantal referentielanden, zoals onze buurlanden, Denemarken en Zweden.

Onze economie blijft ook een grote druk op het natuurlijk kapitaal leggen. Daar zijn een aantal verklaringen voor. “Vlaanderen heeft een energie- en materiaalintensieve economie. We zijn een drukbevolkte regio met een groot ruimtegebruik en we hebben een open economie met veel import en export van goederen. Daarom zijn duurzame keuzes op het vlak van energiemix, materialengebruik, ecosysteemdiensten en ons ruimtegebruik nodig om in de gewenste richting te evolueren”, stelt de monitor.

Milieucondities en milieugerelateerde risico’s hebben een impact op de gezondheid van de mens. De milieukwaliteit verbetert stelselmatig. Het rapport ziet een positieve trend over de afgelopen tien jaar. Maar hoewel de blootstelling aan vervuilende polluenten is afgenomen, blijft de ziektelast door milieufactoren hoog.

“Vlaanderen speelt op vlak van beleidsinstrumenten zeker in op de opportuniteiten die een groene economie biedt’, luidt het. De monitor stelt een stijgende tewerkstelling in cleantechsectoren en een stijgend aandeel groene patenten vast, maar ziet ook nog ruimte. “De milieugerelateerde belastingen zijn sinds 1990 gestegen, maar in vergelijking met de referentielanden heeft Vlaanderen een heel laag aandeel milieubelastingen. Er is dus nog potentieel om groene beleidsinstrumenten te benutten”, luidt het. “De Groene Economie Convenant biedt in dat kader mogelijkheden. Ook het bewustzijn bij burgers en bedrijven kan nog verhoogd worden zodat ze aangezet worden tot groene productie en consumptie.”

Hoewel het rapport erop wijst dat één en ander te wijten is aan de specifieke kenmerken van de Vlaamse economie, zoals de openheid en de dichtbevolktheid, benadrukken de auteurs dat Vlaanderen een versnelling hoger zal moeten schakelen. Daarvoor wordt in de richting van de overheid gekeken. "Onze economie is een logge boot die we van koers moeten veranderen. Dat vraagt heel wat stuurmanskunst", zei Arne Daneels van het departement Leefmilieu. Volgens Daneels kan het beleid veel ambitieuzer, aangezien het rapport aantoont dat de strengere Vlaamse milieunormen van de laatste jaren er vooral zijn gekomen om aan de Europese regels te voldoen. Vlaanderen neemt dus weinig eigen initiatieven.

Meer informatie: Monitor Groene Economie

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via