nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.01.2018 Vlaanderen is snelle betaler van inkomenssteun landbouw

Menig landbouwer heeft ongetwijfeld al wel eens een keer gevloekt op de elektronische toepassing waarmee de perceelaangifte moet gebeuren, of anders wel op de uiterste indieningsdatum (21 april) die pal in het drukke voorjaar valt. Vroeg en elektronisch indienen van de perceelaangifte heeft echter ook zijn voordelen, en minister Joke Schauvliege benoemt ze na een parlementaire vraag van Bart Dochy (CD&V). “Elektronisch ingediende dossiers bevatten weinig onvolkomendheden. De performante dossierverwerking en de controles met een lage ‘error rate’ laten Vlaanderen toe om voor de jaarwisseling 90 procent van de inkomenssteun uit te betalen. Da’s van belang omdat landbouwers tussen Kerstmis en Nieuwjaar veel facturen moeten betalen”, zegt de minister.

Vlaanderen behoort tot de beste en snelste leerlingen van de klas in het uitbetalen van de Europese inkomenssteun aan landbouwers. Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) is erg tevreden om dat te mogen vernemen van minister Schauvliege. “Over een benchmark van alle betalingskalenders in de 28 lidstaten beschik ik niet, maar uit onze internationale contacten en uit artikels in de landbouwpers blijkt dat we tot de snelste betalen behoren”, had zij te kennen gegeven.

Dochy neemt er de Vlaamse betalingskalender bij: de basisbetaling van de inkomenssteun in 2017 gebeurde voor 70 procent eind oktober, 20 procent volgde in december en de resterende 10 procent verschijnt in maart 2018 op de rekening van landbouwers. De bijkomende premie voor jonge boeren (88,72 EUR/ha) volgt hetzelfde schema. De zoogkoepremie en de vergroeningspremie worden volledig uitbetaald tegen eind maart. Andere lidstaten hanteren een andere kalender, en betalen bijvoorbeeld iedere maand een bepaald percentage uit.

Europa schrijft voor dat landbouwers de inkomenssteun moeten ontvangen tussen 1 december en 30 juni van het daaropvolgende jaar. De lidstaten kunnen vanaf 16 oktober een voorschot betalen. Dat lukt alleen als de ingediende perceelsaanvragen administratief verwerkt zijn en er controle is uitgeoefend op de naleving van de premievoorwaarden. “Met betrekking tot beide zaken scoren we in Vlaanderen (zeer) goed”, aldus Schauvliege. De keuze voor een vroege indiening van de perceelaangifte en bijbehorende betalingsaanvraag maakte ze in samenspraak met de landbouworganisaties. In de meeste landen is de deadline niet 21 april maar 15 mei, “maar hoe later de indiening, hoe later de dossierbehandeling en hoe later de betaling”.

Vlaanderen is een voorloper wat de elektronische indiening van de aanvragen betreft. Sinds 2015 moet dat via het e-loket gebeuren, en is er geen papieren alternatief. “Evident was dat niet in het begin omdat niet alle 22.000 landbouwers even onderlegd zijn in het gebruik van de computer”, geeft de minister toe. Ondertussen hebben landbouwers zich de online toepassing eigen gemaakt, of besteden ze de perceelaangifte uit. “Niemand twijfelt nog aan de vele voordelen.” Voor de landbouwer zit dat voordeel vooral in de snelle uitbetaling van de inkomenssteun, namelijk 90 procent in twee schijven (oktober en december).

“Voor de landbouwers is het vooral van belang dat voor Kerstmis wordt betaald. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar moeten ze immers veel facturen betalen”, weet de minister. “Ik denk dan aan de pachten, de loonwerkfacturen, de aflossingen van leningen en dergelijke. De inkomenssteun zorgt ervoor dat ze voldoende liquide middelen hebben om aan die verplichtingen te voldoen. Het resterende saldo, 10 procent van het totaalbedrag, volgt in maart van het jaar nadien.” De betalingskalender voor 2018 is identiek aan die van vorig jaar.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via