nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.10.2018 VLM attendeert landbouwers op teeltvrije zone

Nu de wintergranen ingezaaid worden, herinnert de Vlaamse Landmaatschappij aan de teeltvrije zone langs rivieren, beken en alle andere oppervlaktewater. De eerste meter berm mag een landbouwer niet bewerken, niet bemesten en niet spuiten. Een productieve teelt kan en mag er dus niet groeien. Om overwoekering door onkruiden te voorkomen, zaait een landbouwer er best gras of een graskruidenmengsel. Eigenlijk moet de teeltvrije zone al aanliggen, maar controles dit voorjaar wezen uit dat meer dan één op drie van de bijna 800 gecontroleerde percelen tot tegen de beek bewerkt werden.

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet een landbouwer een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Begin dit jaar zijn de toezichthouders van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gestart met het intensief controleren van de 1-meter-teeltvrije zone. Wie de regels aan zijn laars lapt, riskeert een sanctie. “Er zijn dit voorjaar 780 percelen gecontroleerd en daarvan bleken er 293 nog niet in orde te zijn”, communiceert VLM. De 169 betrokken landbouwers kregen een schriftelijke aanmaning of raadgeving, om alsnog een teeltvrije zone aan te leggen.

De vroege start van de controles – reeds in februari – loonde volgens de dienst Handhaving van VLM. Na de grondbewerking maar nog voor het zaaien en planten van de zomergewassen werden landbouwers die er letterlijk de kantjes afreden met hun tractor terechtgewezen. Overtreders konden hun fout meteen rechtzetten door bij het zaaien voldoende afstand te houden van het oppervlaktewater. Op één iemand na deden ze dat ook allemaal. De hardleerse akkerbouwer die suikerbieten tot tegen de beekrand zaaide, kreeg een proces-verbaal en mag zich aan een sanctie verwachten.

Tijdens de controles bleek dat nog niet alle landbouwers volledig op de hoogte waren van de wetgeving rond de teeltvrije zone. Zo stelden de toezichthouders vast dat er bij de zaaibedvoorbereiding nog grondbewerkingen werden uitgevoerd in de teeltvrije zone. De betrokken landbouwers wilden de teeltvrije zone onkruidvrij houden door grondbewerking, maar dat mag dus niet.

VLM raadt aan om een niet-productieve grassoort in te zaaien in de teeltvrije zone. Zo is de strook vlot te onderhouden, mits een aangepast maaibeheer waar de West-Vlaamse proefboerderij Inagro reeds ervaring mee opdeed. Bij de herhaalde controle deze zomer bleek dat die raad effectief is opgevolgd door een aantal landbouwers. De ervaringen waren positief en de teeltvrije zone zag er net en beheersbaar uit. “Landbouwers die toch onkruiden lieten woekeren, raden we hierbij aan om alsnog gras in te zaaien dit najaar”, luidt het advies vanuit Brussel.

Meer info: VLM – Vaak gestelde vragen over de teeltvrije zone

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via