nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2017 Voor biogas relevante wijziging in Vlaams energiebeleid

Door de definitieve wijziging van het Energiebesluit wijzigt er één en ander aan de steun voor groene stroom geproduceerd door biogasinstallaties. Door de goedkeuring van het Warmteplan 2020 staan nog meer veranderingen op stapel. Biogas-E, het platform voor anaerobe vergisting, schat van beide beleidswijzigingen de betekenis in voor biogasinstallaties. Zo zullen (nieuwe) pocketvergisters in de toekomst waarschijnlijk geen steun meer krijgen onder de vorm van groentestroom- of warmtekrachtcertificaten. Voor kleinschalige energietechnologieën kiest de regering namelijk voor het geleidelijk overstappen van exploitatie- naar investeringssteun.

In mei heeft de Vlaamse regering definitief het Energiebesluit gewijzigd door de duurzaamheidscriteria voor energieproductie uit biomassa en biogas aan te passen. Voortaan moet een installatie een broeikasgasemissiereductie van minstens 70 procent bewerkstelligen opdat ze aanspraak zou kunnen maken op groenestroomcertificaten. Voor elke levering van biomassa afzonderlijk moet minstens een reductie van 60 procent gegarandeerd worden. Biogasinstallaties die werken met de courante inputstromen voldoen hier ruimschoots aan. “Deze vaststelling onderstreept het duurzame karakter van de biogassector”, aldus Biogas-E.

De vzw staat op zijn website langer stil bij de reductie van het aantal categorieën biogasinstallaties voor de berekening van groenestroomcertificaten. De prijs per certificaat wordt bepaald door de onrendabele-top-berekening in combinatie met de vastgelegde ‘banding factor’, meer over deze berekening lees je in dit VILT-artikel. Het gewijzigde Energiebesluit schrapt een aantal categorieën biogasinstallaties zodat vergisting van bijvoorbeeld afval- en rioolwater niet meer in aanmerking komen voor overheidssteun. Deze installaties draaien reeds jaren rendabel zonder steun.

“Ook zal er geen OT-berekening meer uitgevoerd worden voor installaties met een geïnstalleerd vermogen van minder dan 10 kW. Dit impliceert dat pocketvergisters niet langer kunnen genieten van exploitatiesteun via groenestroomcertificaten”, legt het platform voor anaerobe vergisting uit. “Bestaande installaties behouden hun certificaten. De nieuwe regels gelden voor installaties die opstarten vanaf 1 januari 2018. Het Vlaams Energieagentschap heeft een voorstel klaar voor de overgang van exploitatie- naar investeringssteun voor kleinschalige vergisting.”

In het Warmteplan 2020 dat de Vlaamse regering vorige maand goedkeurde, ziet Biogas-E vooral opportuniteiten. In de transitie naar lokale warmteprojecten is volgens de vzw zeker een rol weggelegd voor biogas en biomethaan. Tegen 2020 wordt een bijkomende productie vooropgesteld van 355 GWh groene warmte uit biomassa bovenop de productie van 775 GWh die het huidig beleid al voorziet. Het Warmteplan stimuleert voornamelijk een toename in het gebruik van biomassa in combinatie met warmtenetten.

Omdat we steeds meer energie willen produceren op basis van hernieuwbare bronnen met een onregelmatig productiepatroon (zon, wind) zal het Vlaamse energiesysteem in de toekomst flexibeler moeten werken. Een verdere uitwerking van de integratie van warmte-stroom-gas is aan de orde, zodat ook warmtetoepassingen en hernieuwbare gassen kunnen instaan voor de vraagsturing en opslag van elektriciteit.

Biogas-E hamert al langer op de meerwaarde die biogas en biomethaan bieden op het vlak van flexibele elektriciteitsproductie. Door biomethaan te injecteren in het aardgasnetwerk, kan het gas flexibeler gevaloriseerd worden, zowel naar locatie als tijdstip toe. Bovendien kunnen de bestaande biogasinstallaties met een WKK zeer snel reageren op een wisselende elektriciteits- en warmtevraag.

Bron: www.biogas-e.be

Volg VILT ook via