nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2019 Waalse boer bewerkt twee keer zoveel grond als Vlaamse

Vorig jaar bedroeg de gemiddelde oppervlakte van de Belgische landbouwbedrijven 37,2 hectare, een stijging van 0,6 procent in vergelijking met 2017. Het gemiddelde landbouwbedrijf in Wallonië is met 57,3 hectare tweemaal zo groot dan dat in Vlaanderen (26,4 hectare). Dat verschil in oppervlakte is vooral te verklaren door het extensieve karakter van de Waalse landbouw. Vlaanderen heeft dan weer een sterke tuinbouwsector en een intensieve veeteeltsector die veelal een beperkt areaal landbouwgrond in gebruik hebben.

Volgens de definitieve landbouwresultaten voor 2018 van Statbel, het Belgisch statistiekbureau, telde Vlaanderen vorig jaar 23.361 landbouwbedrijven terwijl er in Wallonië nog 12.739 waren. Van alle Vlaamse landbouwbedrijven is bijna één derde kleiner dan tien hectare, terwijl het bij onze zuiderburen gaat om 12 procent. Als er wordt gekeken naar bedrijven groter dan 50 hectare, dan gaat het om 46 procent van de Waalse bedrijven en om 15 procent van de Vlaamse. Wallonië telt dan ook vooral akkerbouwbedrijven, al dan niet gecombineerd met een vleesvee- of melkveetak. Vlaanderen is sterk gespecialiseerd in varkens- en pluimveehouderij, glastuinbouw en fruitteelt. Dit zijn allemaal sectoren die het mogelijk maken voor landbouwers om met een klein areaal toch een rendabel bedrijf uit te baten.

Qua akkerbouwteelten bleef de totale oppervlakte van granen en suikerbieten op nationaal niveau stabiel ten opzichte van 2017. De oppervlakte vlas daalde zowel in Vlaanderen als in Wallonië met 7,7 procent. Oliehoudende gewassen zijn aan een opmars bezig, die volgens Statbel volledig toe te schrijven is aan de toename van sojabonen in Vlaanderen en andere oliehoudende zaden in Wallonië.

Het totale areaal aardappelen bleef stabiel. Door het natte weer in het voorjaar daalde de oppervlakte aan vroege aardappelen met 25,8 procent, wat volledig werd gecompenseerd door de stijging van de oppervlakte bewaaraardappelen. De totale oppervlakte aan voedergewassen steeg met 4,5 procent of 12.400 hectare. Die stijging was dan weer toe te schrijven aan de toename van de oppervlakte voedermaïs, tijdelijk weiland en vlinderbloemigen. De totale oppervlakte van de groenten in open lucht bleef stabiel op 49.890 hectare.

De totale rundveestapel steeg in 2018 zowel in Vlaanderen als Wallonië, met een halve procent. De grootste procentuele stijging deed zich voor bij slachtkalveren (+5,7%). De zoogkoeienstapel daalde met 1,6 procent, wat een indicatie is van de moeilijkheden waar de Vlaamse vleesveesector al enkele jaren mee kampt. De varkensstapel steeg met 1,7 procent. Ook hier is het opvallend dat het aantal zeugen op een jaar tijd daalde met 2,4 procent, terwijl de rest van de varkensstapel stijgingen laat optekenen.

Meer informatie: Definitieve landbouwgegevens 2018

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via