nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2018 Waarom wonen naast een maïsveld niet moet verontrusten

“Kijkt u vanuit uw huis uit op een maïsveld? Dan hebt u een verhoogde kans om te sterven aan een luchtwegaandoening.” Sommige kranten trekken te snel te simpele conclusies uit het onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd. Een associatie maar geen verband werd gevonden tussen de nabijheid van maïsteelt en een hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen. De oorzaak-gevolgrelatie staat niet vast omdat de onderzoekers in feite de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen willen achterhalen maar het hen (voorlopig) ontbreekt aan data. Daarom zeggen ze er zelf bij dat levensstijl ook de verklaring kan zijn voor hun tweede vaststelling, namelijk dat mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen over het algemeen zelfs wat gezonder zijn.

Het risico op blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen is het grootst voor landbouwers en andere professionele gebruikers. In Nederland maakt men zich ook zorgen over het gezondheidseffect voor omwonenden zodat een verkennend onderzoek gebeurde. Eenvoudig was dat niet voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit Utrecht en gezondheidsonderzoeksinstituut NIVEL. Het ontbreekt namelijk aan gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Daarom is bekeken of er een verband bestaat tussen afstand tot landbouwpercelen en oppervlakte van nabije teelten enerzijds en gegevens over ziekten en aandoeningen anderzijds.

Duidelijke verbanden zijn de onderzoekers niet op het spoor gekomen. Mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen leken over het algemeen zelfs wat gezonder te zijn dan mensen die daar verder vandaan wonen. Dit zou evengoed met levensstijl te maken kunnen hebben. Bij mensen die op een plek wonen waar er veel maïsteelt is, vonden de onderzoekers een hogere sterfte door luchtwegaandoeningen. Of het gebruik van bestrijdingsmiddelen hiervan de oorzaak is, kunnen de onderzoekers niet zeggen. Daarom hun aanbeveling voor verder onderzoek naar een mogelijk verband met de gebruikte bestrijdingsmiddelen of andere factoren zoals fijn stof.

Parallel aan deze verkenning coördineert RIVM een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Wellicht worden we daar wijzer van want momenteel ontbreekt het aan wetenschappelijk onderzoek, of geeft het geen oorzakelijke verbanden aan. In de Nederlandse publicatie wordt wel verwezen naar een recent grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten. Waar er intensief gespoten wordt, daar is er een toename in geboorteafwijkingen bij omwonenden. De situatie in de VS is echter niet vergelijkbaar met de situatie hier. Om te weten wat er werkelijk van aan is, trekt RIVM naar de Bollenstreek omdat het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de teelt van bloembollen hoog is. In welke mate omwonenden daaraan blootgesteld worden, komen we later dit jaar te weten.

Meer info: RIVM

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via