nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.06.2018 West-Vlaanderen ondersteunt landbouwcoöperaties

In de provincie West-Vlaanderen is een nieuw provinciaal reglement opgesteld om coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector beter te ondersteunen. Hiermee wil West-Vlaanderen de organisaties en hun dagelijkse werking versterken om zo de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Projectsubsidies kunnen tot 50 procent van de werkings- en/of personeelskosten bedragen, met een maximum van 12.500 euro per aanvraag. Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot 15 augustus.

“In de land- en tuinbouwsector vormen prijsschommelingen een grote uitdaging”, klinkt het bij het provinciebestuur West-Vlaanderen. “Coöperaties en producentenorganisaties vergroten de onderhandelingsmacht door schaalgrootte en kunnen zo moeilijke marktomstandigheden het hoofd bieden. Een coöperatief project kan echter ook mislukken, door tal van redenen: een ongunstig marktklimaat, een gebrek aan een duidelijke missie en visie, te weinig extern advies en coaching, te weinig betrokkenheid van de leden bij de werking, slechte communicatie, ... Als provinciebestuur willen wij dit met dit reglement wil proberen te vermijden.”

Aan het krijgen van een projectsubsidie hangen enkele voorwaarden vast. Een project komt in aanmerking als de aanvrager een coöperatie of een producentenorganisatie is in de land- en tuinbouwsector met zetel in West-Vlaanderen, of als het ledenbestand uit minstens 50 procent West-Vlaamse land- en tuinbouwers bestaat. Daarnaast moet het project inzetten op ofwel coaching van de bestuursleden of het management, ofwel het versterken van de betrokkenheid van leden bij de eigen coöperatie, ofwel het vergroten van het ledenaantal, of zich als coöperatie in de markt zetten bij het doelpubliek/de consument. Verder mag de looptijd van het project maximaal 1 jaar duren. Er worden twee data voor goedkeuring voorzien: 15 augustus 2018 en 15 april 2019. 

Het volledig regelement en het aanvraagformulier vind je hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via