nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.06.2019 Overheid vraagt ideeën van publiek voor nieuw GLB

De Vlaamse landbouwadministratie heeft een oproep gelanceerd om voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in te dienen. Momenteel wordt er immers gewerkt aan de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan 2021-2027. Nog tot 21 juli kan iedereen suggesties indienen voor mogelijke nieuwe maatregelen of voor verbetering van bestaande maatregelen. Elk van die suggesties moet passen in één van de negen doelstellingen van het GLB die de Europese Commissie naar voor heeft geschoven.

Sinds de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013 is de context van het landbouwbeleid sterk veranderd. Daarom werden een aantal nieuwe wetsvoorstellen voor het GLB 2021-2027 gelanceerd. In dat nieuwe GLB wordt gestreefd naar een volledig duurzame landbouwsector en naar vitale plattelandsgebieden. Daarnaast moet de voedselvoorziening gegarandeerd worden en moet het beleid zoveel mogelijk afgestemd worden op uitdagingen zoals de klimaatverandering en de generatiewissel binnen de landbouw. De Europese landbouwers worden ondersteund om de sector duurzaam en concurrerend te houden.

Pijler I, wat de directe inkomenssteun en marktordening omvat en Pijler II, wat alles wat met plattelandsontwikkeling te maken heeft omvat, zullen in de toekomst niet meer behouden blijven. Zij worden ondergebracht in één GLB Strategisch Plan. Elke lidstaat kan dit GLB-plan opstellen volgens de behoeften van de lokale landbouwsector en het lokale platteland. Daarbij moet een link gelegd worden naar de negen specifieke doelstellingen die de Commissie naar voor heeft geschoven. Voor ons land wordt verwacht dat Vlaanderen en Wallonië elk een eigen regionaal GLB-plan kunnen indienen.

Daarom is de Vlaamse overheid volop gestart met de voorbereiding van dat strategisch plan 2021-2027. In februari 2018 werden al twee brede publieke consultaties gehouden over de noden van de Vlaamse landbouw, het milieu en het platteland. In de komende maanden zal intensief worden nagedacht over mogelijke nieuwe maatregelen of aanpassingen aan bestaande maatregelen die in het plan moeten opgenomen worden.

Om tot een gedragen GLB-plan te komen, lanceert het Vlaams Ruraal Netwerk hierover een publieke bevraging. Tot 21 juli kan iedereen hiervoor input geven op basis van een vragenlijst. Op basis van negen thema’s, die gelinkt zijn met de negen specifieke doelstellingen die de Europese Commissie naar voor geschoven heeft, kan een concrete maatregel naar voor geschoven worden. De thema’s zijn de economische weerbaarheid van de sector, innovatie binnen de land- en tuinbouw, jonge landbouwers, sectorale maatregelen, klimaat, milieu, biodiversiteit, leefbaar platteland en een restthema.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via