nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.01.2017 Sp.a wil verbod op castratie van biggen

Vlaams parlementslid Els Robeyns (sp.a) dient een voorstel van decreet in om de castratie van biggen te verbieden. “Jaarlijks worden in Vlaanderen meer dan vier miljoen mannelijke biggen gecastreerd, meestal zonder enige vorm van verdoving”, aldus Robeyns. “Die castratie is niet alleen nutteloos, ze veroorzaakt ook onnodig en onaanvaardbaar dierenleed.” Boerenbond hamert op een gelijk speelveld en vreest exportmarkten te verliezen als Vlaamse varkenshouders in het dossier “sneller vooruitgang zouden willen boeken dan anderen”.

Het dossier rond biggencastratie ligt gevoelig, zowel bij de dierenwelzijnsorganisaties als bij de belangenverdedigers uit de sector. Op het politieke toneel roert nu de sp.a zich bij monde van Vlaams parlementslid Els Robeyns, die een voorstel van decreet indient om de castratie van biggen te verbieden. “Castratie gebeurt om de zogenaamde berengeur te vermijden”, aldus Robeyns. “Dat is de geur die kan vrijkomen bij het klaarmaken van vlees van niet-gecastreerde varkens. Maar je kan bijvoorbeeld ook de biggen vaccineren daartegen.”

Het parlementslid wijst erop dat bijna alle supermarkten geen vlees meer verkopen van gecastreerde dieren. “De markt is klaar voor een verbod en er zijn alternatieven”, zo klinkt het bij Robeyns. Volgens het voorstel zal het verbod ingaan op 1 januari 2018. Een overgangsperiode van een jaar moet de sector tijd geven om zich te organiseren. Eerder vroeg sp.a al om een SALV-advies omtrent biggencastratie niet te volgen. De landbouwadviesraad opperde dat het verstandiger zou zijn om werk te maken van een Europees verbod.

In 2018 loopt ook deadline van de zogenaamde ‘Verklaring van Brussel’ uit 2010 af, waarin de Europese vertegenwoordigers van de landbouw, vleesindustrie, wetenschap, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties zich engageerden om in 2018 te stoppen met chirurgische castratie van biggen. Verder hebben landbouworganisaties, voedingsindustrie en retail in ons land in 2013 een principeakkoord getekend over de stopzetting van chirurgische castratie. In uitvoering van dit akkoord werden de knelpunten opgesomd die nog weggewerkt moesten worden vooraleer dit verbod in werking kan treden.

“Onze varkenshouders hebben van meet af aan mee gewerkt om de opgesomde pijnpunten weg te werken”, zo schreef Boerenbond onlangs nog in zijn ledenblad Boer&Tuinder. “Samen met de onderzoeksinstellingen kwamen er projecten naar de detectie van berengeur, naar de impact van de inmenging van vlees met berengeur in vleesproducten en er werd aan praktijkonderzoek gedaan met immunocastraten (chemisch gecastreerde varkens, nvdr.) en intacte beren. Daarnaast werden er akkoorden gesloten met de retail, die zich er toe verbonden heeft om vlees van intacte beren en van immunocastraten af te nemen.”

Het schoentje knelt echter wanneer de handelspositie van de sector ter sprake komt: “Het probleem is dat meer dan 60 procent van het vlees geëxporteerd wordt en dat vlees van niet-gecastreerde varkens momenteel op weinig bijval kan rekenen”, zo luidt het probleem. “Zolang onze afzetmarkten dit vlees in onvoldoende mate willen, kan een verbod op chirurgische castratie dus niet ingevoerd worden”

De sectorvakgroep Varkens van Boerenbond vindt dat van een verbod geen sprake kan zijn als de voorwaarden niet vervuld zijn. “Bovendien moet er over gewaakt worden dat er binnen België en de EU een gelijk speelveld is”, zo wordt benadrukt. “Aangezien ons land een belangrijke netto-exporteur is voor varkensvlees zou het economische zelfmoord zijn wanneer Vlaanderen hier sneller vooruitgang zou willen boeken dan de anderen.”

Toch is er ook een uitgestoken hand: “De sectorvakgroep wil in 2017 wel overleggen met zusterorganisaties in de EU-lidstaten die een voortrekkersrol spelen, om een gelijk speelveld te verwezenlijken”, zo klinkt het. “Dat moet dan vertaald worden in een verbod op chirurgische castratie op EU-niveau.”

Bron: De Zondag/Boer&Tuinder

Volg VILT ook via