nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.02.2020 Voor 684.000 euro aan boetes niet-naleving vanggewassen

De Mestbank legde 1.490 boetes op voor het niet naleven van de regelgeving rond vanggewassen die in het nieuwe Mestactieplan (MAP 6) zijn opgenomen. In totaal gaat het om een boetebedrag van 684.677 euro. Dat antwoordde Vlaams minister voor Omgeving en Natuur Zuhal Demir (N-VA) op een parlementaire vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld). Het staat de landbouwers wel vrij om een bezwaar in te dienen bij de Mestbank, benadrukt de minister. De landbouworganisaties hekelden die aanpak van de Mestbank omdat die haaks staat op de “pragmatische aanpak” die beloofd was.

De invoering van het nieuwe mestdecreet liep in 2019 vertraging op waardoor het pas laat werd goedgekeurd door het Vlaamse parlement. Voor veel landbouwbedrijven betekende dit dat zij pas wisten met welke nieuwe maatregelen zij moesten rekening houden na het inzaaien van hun gronden. Velen onder hen moesten kunst en vliegwerk toepassen om aan alle verplichtingen van MAP 6 te voldoen. Daarom had de Mestbank aangekondigd om in het eerste jaar vrij pragmatisch te werk te gaan.

Eind januari maakte de Vlaamse Landmaatschappij bekend dat 18 procent van de landbouwers niet heeft voldaan aan de verplichting om bijkomende vanggewassen in te zaaien. Zij krijgen een boete van 250 euro per hectare en moeten de niet-gerealiseerde vanggewassen van 2019 extra inzaaien in 2020.

Dit tot grote ontevredenheid van de landbouworganisaties. ABS kondigde zelfs aan naar het Grondwettelijk Hof te trekken om een vlotte overgang van het vorige mestactieplan naar het huidige te bekomen. Ook Boerenbond noemde de retroactiviteit van de regels “problematisch”, maar zei wel te hopen dat er “pragmatisch” wordt omgegaan met de bezwaren die de beboete landbouwers alsnog in kunnen dienen.

In de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaamse Parlement gaf minister Demir meer duiding bij de beslissing die werd genomen door de Mestbank. Zij verduidelijkte dat het ging om 1.490 boetes op voor een totaal bedrag van 684.677 euro. De helft van de boetebedragen zijn lager dan 250 euro en 99 procent van de boetes zijn lager dan 2500 euro. Boetes lager dan 50 euro werden kwijtgescholden. “Het gaat in dat geval over 297 landbouwers. Zij hoeven de oppervlakte vanggewassen die ze te weinig hadden in 2019, niet extra in te zaaien in 2020”, luidt het.

De minister benadrukte dat er wel degelijk sprake is van een pragmatische aanpak. Zo werd beslist om het referentiepercentage vanggewassen in overleg met de sector te herrekenen door rekening te houden met de inzaaidatum van de vanggewassen in de referentieperiode 2016, 2017 en 2018. “Vanggewassen moeten tijdig ingezaaid worden als ze effect willen hebben. Daarom legt MAP 6 uiterste inzaaidata op voor vanggewassen, die varieert naargelang de teelt”, aldus Demir.

Ze wijst er ook op dat toenmalig landbouwminister Koen Van den Heuvel beslist heeft om wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt alsnog mee te tellen als vanggewas in 2019. “Verder heeft de Mestbank ook ingezet op de vanggewasovereenkomsten. Dit is een instrument waarbij twee landbouwers kunnen afspreken dat de ene de vanggewasverplichting van de andere opneemt. Bij niet-geldige aanvragen heeft de Mestbank bovendien de kans geboden om de overeenkomst nog aan te passen.”

Daarnaast deelt de minister ook een pluim uit aan VLM dat zeer kort op de bal en met zeer veel zorg gecommuniceerd heeft naar alle betrokken land- en tuinbouwers. “In de periode eind juni, begin juli zijn medewerkers van de VLM naar alle provincies getrokken om MAP 6 toe te lichten. In totaal werden ruim 3.700 landbouwers en consulenten ontvangen. Daarnaast is elke wijziging in de regelgeving snel en persoonlijk gecommuniceerd aan de betrokken landbouwers”, aldus Zuhal Demir.

Dat die communicatie zorgvuldig is gebeurd, wijst ook op het grote aantal landbouwers dat aan de verplichtingen heeft voldaan, meent de minister. “In totaal hebben 82 procent van de boeren de verplichtingen nageleefd. Zij verdienen daarvoor een schouderklopje, want ik besef dat de regelgeving heel complex is. Dit percentage bewijst dat er een heel groot draagvlak is bij de sector om de waterkwaliteit te verbeteren en dat stemt me hoopvol.”

Landbouwers die een boete in de bus hebben gekregen, kunnen nog steeds bezwaar indienen bij de Mestbank. Volgens Demir zal dit zorgen ervoor zorgen dat de administratie ook meer zicht krijgt op de veelheid van redenen waarom landbouwers er niet in geslaagd zijn om aan de vanggewasverplichting te voldoen. “Als die redenen redelijk en degelijk zijn, is het niet meer dan normaal dat de Mestbank daar rekening mee houdt. Het algemeen beginsel van de overheid is dat zij redelijk is. Dat zal in deze ook het geval zijn”, besluit ze.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via